This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

Official Link Office 2013 Retail
Trong bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn 1 số link tải trực tiếp bộ cài từ trang chủ vẫn còn live và tất cả đều dùng key retail để kích hoạt

Hoặc cũng có thể tải bộ cài từ trang MSDN ở tag Office

Vui lòng check kĩ mã trước khi cài đặt nhé

I. Office 2013 MSI Installer 

1. Microsoft Visio Professional 2013 with SP1 (Retail)

-> http://download.microsoft.com/download/0/B/D/0BD8B67A-FA3A-402A-AEC4-B18616340D59/VisioProfessional_x64_en-us.exe
( SAME HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57661 ) 

 -> http://download.microsoft.com/download/0/B/D/0BD8B67A-FA3A-402A-AEC4-B18616340D59/VisioProfessional_x86_en-us.exe 
( SAME HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57687 ) 

2. Microsoft Project Professional 2013 with SP1 (Retail)

-> http://download.microsoft.com/download/6/6/2/662A612F-B3E9-4A94-9396-C92F656BA100/ProjectProfessional_x64_en-us.exe 
( SAME HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57520 )

-> http://download.microsoft.com/download/6/6/2/662A612F-B3E9-4A94-9396-C92F656BA100/ProjectProfessional_x86_en-us.exe 
( Same HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=57546 ) 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 RTM

-> http://download.microsoft.com/download/2/9/C/29CC45EF-4CDA-4710-9FB3-1489786570A1/OfficeProfessionalPlus_x64_en-us.img 

SHA1: 377f1f97dbe99104cf053df3632377f07c9310c7 
*OfficeProfessionalPlus_x64_en-us.img 

( SAME HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50821 ) 

-> http://download.microsoft.com/download/2/9/C/29CC45EF-4CDA-4710-9FB3-1489786570A1/OfficeProfessionalPlus_x86_en-us.img 

SHA1: 36a70d4d1a2f42282f4d7175a37264a57da35a91 
*OfficeProfessionalPlus_x86_en-us.img 

( SAME HASH: https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50820 )

II. Office 2013 Click-to-Run Installer 

Với bộ cài dạng click to run này, bạn sẽ không lựa chọn được các ứng dụng muốn cài, chỉ cần 1 clcik là quá trình cài đặt diễn ra, điểm đặc biết của bộ cài này là đường link luôn là cố định và build luôn là build mới nhất

1. Ngôn ngữ tiếng anh


2. Ngôn ngữ tiếng việt

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js