This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

.NET Framework Installer OriginalNET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên Common Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory management), và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling).
.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của.NET framework.

.NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ xây dựng ứng dụng.NET, và IDE (Integrated Developement Environment) được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.

Trong bài viết này mình sẽ cung cấp cho các link tải trọn bộ NET từ phiên bản thấp nhất tới phiên bản mới nhất tính tới thời điểm hiện tại

1, .NET Framework 1.1
.NET Framework 1.1 Service Pack 1 (English)
File Name: en_.net_framework_1.1_sp1.exe
Languages: English
SHA1: 74a5b25d65a70b8ecd6a9c301a0aea10d8483a23
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=6794
2. .NET Framework 2.0
.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (ia64) - EXE (English)
File Name: en_.net_framework_2.0_service_pack_2_ia64.exe 
Languages: English SHA1: 91FCFDB4B2E16E197C2594FA1D23DF15F25428A9 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37040 

.NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 Patch (English) 
File Name: en_.net_compact_framework_2.0_service_pack_1_patch.msp 
Languages: English SHA1: 8c0d3d5c9d7db46108333fe1bbe06a44cd5dd820 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12320
3, .NET Framework 3.5
.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (x86, x64, ia64) - EXE
File Name: en_.net_framework_3.5_service_pack_1_x86_x64_ia64.exe
Languages: English
SHA1: 3DCE66BAE0DD71284AC7A971BAED07030A186918
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=37039
4, .NET Framework 4
.NET Framework 4 KB2468871 (x86, x64, and ia64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_framework_4_kb2468871_x86_x64_ia64_651713.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 4125DF3B3B141B9626F2EA9C18380A62551CBD36
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=45798

.NET Framework 4 Full (x86) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_full_x86_508939.exe
Languages: English
SHA1: F69BF78D597BB7E719699D036BDFA640673C88B9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41816

.NET Framework 4 Full (x86 and x64) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_full_x86_x64_508940.exe
Languages: English
SHA1: 58DA3D74DB353AAD03588CBB5CEA8234166D8B99
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41817

.NET Framework 4 Full (x86 and ia64) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_full_x86_ia64_508941.exe
Languages: English SHA1: ECE65DD6FBE69A02103EC54AF105F6A7103B33F9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41818

.NET Framework 4 Client Profile (x86) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_client_profile_x86_508945.exe
Languages: English
SHA1: 32A62C2F30CDAC4F5B827E7AC0CD0B3356DD8AB4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41819

.NET Framework 4 Client Profile (x86 and x64) - (English)
File Name: en_.net_framework_4_client_profile_x86_x64_508946.exe
Languages: English SHA1: 4CD67F609F89D617D2B206341B8C211E1B88B287
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=41820

Microsoft .NET Framework 4 for Server Core (x64) - (English)
File Name: en_microsoft_.net_framework_4_for_server_core_x64_sc_640395.exe
Languages: English SHA1: A7DFE5080029BCEDBC2882CB1E2708F13E317C03
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=45535
5, .NET Framework 4.5
.NET Framework 4.5 (x86 and x64) - Web Installer (Multiple Languages)
SHA1: F6BA6F03C65C3996A258F58324A917463B2D6FF4
File name: mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_web_installer_1076096.exe

.NET Framework 4.5 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_framework_4.5_r2_x86_x64_1076098.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: B2FF712CA0947040CA0B8E9BD7436A3C3524BB5D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=50749
6, .NET Framework 4.5.1
.NET Framework 4.5.1 - Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 (x86 and x64) - Web Installer (Multiple Languages)
SHA1: 4CBEA1E408DB5B423E130931B9478972E6798431
File name: mu_.net_fx_4_5_1_windows_vistasp2_windows_7sp1_windows_8_windows_server_2008sp2_windows_server_2008r2sp1_windows_server_2012_x86_x64_wi_3009813.exe

.NET Framework 4.5.1 Developer Pack - Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_fx_4_5_1_dp_win_vistasp2_win_7sp1_win_8_win_8_1_win_server_2008sp2_win_server_2008_r2sp1_win_server_2012_win_server_2012r2_x86_x64_3009815.exe
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 52B7B1F3ADD734E4BF23685267876954719A1398
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55711

.NET Framework 4.5.1 - Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_fx_4_5_1_windows_vistasp2_windows_7sp1_windows_8_windows_server_2008sp2_windows_server_2008r2sp1_windows_server_2012_x86_x64_3009816.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 5934DD101414BBC0B7F1EE2780D2FC8B9BEC5C4D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=55709
7, .NET Framework 4.5.2
File: NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
Size: 69999448 bytes File Version: 4.5.51209.34209
MD5: EE01FC4110C73A8E5EFC7CABDA0F5FF7
SHA1: 89F86F9522DC7A8A965FACCE839ABB790A285A63
CRC32: A322A096
8, .NET Framework 4.6
.NET Framework 4.6 for Windows Vista SP2, 7 SP1, 8, 8.1, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - Web Installer (Multiple Languages)
SHA1: 480CA134B9E3F2437DF10719D5A8C77DDEC0A4F1
File name: mu_.net_fx_4.6_for_win_vista_sp2_7sp1_8_8dot1_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_wi_6837960.exe

.NET Framework 4.6 Targeting Pack for Windows Vista SP2, 7 SP1, 8, 8.1, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 and Windows 10 (x86 and x64) - (English)
SHA1: 830120E98A6AFC215BB8B901A618C7D69FC7FFA2
File name: en_.net_fx_4.6_tp_for_win_vista_sp2_7sp1_8_8dot1_10_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_6837942.exe

.NET Framework 4.6 ClickOnce Bootstrapper for Visual Studio 2013 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
SHA1: 77F72F1E41F5BA018BF9C3F40BF866ACF2685D44
File name: mu_.net_fx_4.6_clickonce_bootstrapper_for_visual_studio_2013_x86_x64_6837920.exe

.NET Framework 4.6 Targeting Pack LP for Windows Vista SP2, 7 SP1, 8, 8.1, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 and Windows 10 (x86 and x64) - (English)
SHA1: FC3EF4D0611C48F95457ED35CF8D8BB4F198ED84
File name: en_.net_fx_4.6_tp_lp_for_win_vista_sp2_7sp1_8_8dot1_10_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_6837940.exe

.NET Framework 4.6 for Windows Vista SP2, 7 SP1, 8, 8.1, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - Offline Installer (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_fx_4.6_for_win_vista_sp2_7sp1_8_8dot1_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_oi_6837939.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Norwegian-Bokmal
SHA1: 3049A85843EAF65E89E2336D5FE6E85E416797BE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64534
9, .NET Framework 4.6.1
.NET Framework 4.6.1 (Web Installer) for Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - Web Installer (Multiple Languages)
SHA1: EE88B05232F43B517D4A368F7EE5065CDE7F67FA
File name: mu_.net_fx_4_6_1_for_win_7sp1_8_8dot1_10_win_server_2008_r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_web_installer_7277629.exe

.NET Framework 4.6.1 (Offline Installer) for Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_fx_4_6_1_for_win_7sp1_8_8dot1_10_win_server_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_7277558.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Norwegian-Bokmal
SHA1: 83D048D171FF44A3CAD9B422137656F585295866
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66482

.NET Framework 4.6.1 Developer Pack and Language Packs for Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, and 2012 R2 (x86 and x64) - (English)
File Name: en_.net_fx_4_6_1_dp_lps_for_win_7sp1_8_8dot1_10_win_server_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_7277379.exe
Languages: English
SHA1: 291FC1491F97BFAC71C2EFD1945E28D778172493
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66522
10, .NET Framework 4.6.2
.NET Framework 4.6.2 (Web Installer) for Windows 7 SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - Web Installer (Multiple Languages)
SHA1: C42E6ED280290648BBD59F664008852F4CFE4548
File name: mu_.net_fx_4_6_2_for_win_7sp1_8dot1_10_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_web_installer_9058224.exe

.NET Framework 4.6.2 (Offline Installer) for Windows 7 SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_.net_fx_4_6_2_for_win_7sp1_8dot1_10_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_9058211.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Norwegian-Bokmal
SHA1: A70F856BDA33D45AD0A8AD035F73092441715431
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69653

.NET Framework 4.6.2 Developer Pack and Language Packs Windows 7 SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012 and 2012 R2 (x86 and x64) - (English)
File Name: en_.net_fx_4_6_2_dp_lps_win_7sp1_8dot1_10_win_server_2008sp2_2008r2sp1_2012_2012r2_x86_x64_9058145.exe
Languages: English
SHA1: E9662691AB9E6CE2D1EEEBB9F94524707375B5ED
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69627
11. .NET Framework 4.7
  File: NDP47-KB3186500-Web.exe
CRC-32: 04437c73
   MD4: 6f256ea0ecaf63c0a39ae6b678b256ba
   MD5: 4faed340218dce4b778f1cd169a802fb
 SHA-1: b3a24deb7a8d937fc0b5591cdcc2725bf4e1bdea

  File: NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe
CRC-32: 02b19d6e
   MD4: be3fb4b5ec5823bd3aef1821b47c2f58
   MD5: b59040e489bff55433508438627d11e6
 SHA-1: 76054141a492ba307595250bda05ad4e0694cdc3
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js