This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 13 November 2016

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 8.1Tương tự như với Windows 10, đây là gói cài đặt Offline cho Windows 8.1 Update 3 không thông qua file ISO và Windows Update

Link kết tải về

1. x86

File: dotNetFx35_W8.1_x86.exe
Size: 52942792 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: F1988D217F92D0A68F610BDF49F6A1AF
SHA1: B541F49F8A0BEE1ED0D1EF7D4AD8107BB1B12B23
CRC32: 157B8CB5

2. x64

File: dotNetFx35_W8.1_x64.exe
Size: 64732963 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: 740CA7314CEDFB033947BC2DEB457205
SHA1: DB6DF35A8DB89D057084CF6093F9209D677C3B50
CRC32: 54C084D2

3. x86 & x64:

File: dotNetFx35_W8.1_x86_x64.exe
Size: 66890441 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: F82FCE1D865BF70CBBA99CFC3B41BD1D
SHA1: 41CEE629C506D726818947D81D5498D62FA0F1EA
CRC32: 70BF73AD

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js