Labels

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 8.1Tương tự như với Windows 10, đây là gói cài đặt Offline cho Windows 8.1 Update 3 không thông qua file ISO và Windows Update

Link kết tải về

1. x86

File: dotNetFx35_W8.1_x86.exe
Size: 52942792 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: F1988D217F92D0A68F610BDF49F6A1AF
SHA1: B541F49F8A0BEE1ED0D1EF7D4AD8107BB1B12B23
CRC32: 157B8CB5

2. x64

File: dotNetFx35_W8.1_x64.exe
Size: 64732963 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: 740CA7314CEDFB033947BC2DEB457205
SHA1: DB6DF35A8DB89D057084CF6093F9209D677C3B50
CRC32: 54C084D2

3. x86 & x64:

File: dotNetFx35_W8.1_x86_x64.exe
Size: 66890441 bytes
File Version: 3.5.30729.7903
MD5: F82FCE1D865BF70CBBA99CFC3B41BD1D
SHA1: 41CEE629C506D726818947D81D5498D62FA0F1EA
CRC32: 70BF73AD