This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 13 November 2016

NET Framework 3.5 Standalone Installer for Win 8


Hệ điều hành này vẫn chưa được xếp vào đồ cổ nên mình vẫn sẽ cung cấp cho các bạn gói cài đặt offline .NET 3.5 của nó

Link kết tải về

1. x86

File: dotNetFx35_W8_x86.exe
Size: 52694404 bytes
File Version: 3.5.30729.6387
MD5: F0364C12AAF421D379C201938EB02251
SHA1: 28FCC93006887AA9A99DC5CA1CEADDE4331570C8
CRC32: 89F20EFF

2. x64

File: dotNetFx35_W8_x64.exe
Size: 64641841 bytes
File Version: 3.5.30729.6387
MD5: F6CD8399B69374A8BF4F1E4E5ADF7897
SHA1: 3F7282FAFEEC0B0DE1945D1F54EAB664B7571581
CRC32: 277BEF97

3. x86 & x64

File: dotNetFx35_W8_x86_x64.exe
Size: 66860926 bytes
File Version: 3.5.30729.6387
MD5: E36A8C033AE72A3D3DBDE6FAE6E2F3BE
SHA1: 137B3A7600D15EC5EAD8CE18578DDF31F88333CE
CRC32: 1CF0FCDF

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js