This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 19 November 2016

[Download] Microsoft Exchange Server


Microsoft Exchange Server là phần mềm máy chủ thư điện tử được phát triển bởi Microsoft. Đây là chương trình máy chủ chạy trên Windows Server và là thành viên của dòng máy chủ Microsoft. Exchange Server bắt đầu phát triển từ tháng 4 năm 1993, và được hoàn thành vào cuối năm 1996

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại https://products.office.com/vi-vn/exchange/microsoft-exchange-server-2016

5. Exchange Server 2016
Exchange Server 2016 (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_exchange_server_2016_x64_dvd_7047456.iso 
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Portuguese-Brazil, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified 
SHA1: E0427ADB4C36BF4A045D0014FB96FEB50020D8E6 

 File: Exchange2016-x64.exe 
CRC-32: 5c91ceb2 
  MD4: 986a5f48cc728450139637496eebaf89 
  MD5: def80c16b0fe38bf8b46944b3a72bc55 
SHA-1: bd8b405e1a66559c4085a7ea6d1417af32a87e26
4. Exchange Server 2013
Exchange Server 2013 with Service Pack 1 (x64) - (Multiple Languages) 
File Name: mu_exchange_server_2013_with_sp1_x64_dvd_4059293.iso 
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Portuguese-Brazil, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified 
SHA1: 19F7AB7B8AD39490323C82A06D3D5DC2A5C898CF
3. Exchange Server 2010 

3.1, Multiple Languages
Exchange Server 2010 (x64) - DVD (Chinese-Simplified, Chinese-Traditional, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese-Brazil, Russian, and Spanish) 
File Name: mu_exchange_server_2010_x64_dvd_x15-82068.iso 
Languages: English, Japanese, Korean, German, Spanish, French, Italian, Portuguese-Brazil, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified 
SHA1: BBD6224FD72283142F9A8EC13615E11391C02BAB 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40667
3.2, Exchange Server 2010 SP1
Exchange Server 2010 with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_exchange_server_2010_with_sp1_x64_dvd_587827.iso
Language: English
SHA1: 7E377DD0B36AAEA7EC7F53A24CF1E88F9DA4679E

File: UMLanguagePack.en-US.exe 
Size: 256182384 bytes 
File Version: 14.01.0218.012 MD5: D1BD4CE8894203D305087326C08D7890 
SHA1: CB78E60928A6BC81678CF744D631E68258EC8D56 
CRC32: A389EF6F 

File: Exchange2010-SP1-x64.exe 
CRC-32: 8ddea444
MD4: dafd69335f778e35b01622285e5aa4df
MD5: 53e70a12b58bedaa372e4f87f1db7be0 
SHA-1: 3e1ccc1d4cd7e4da02f72d00c214f17ac3bbb88e
3.3, Exchange Server 2010 SP2
File: Exchange2010-SP2-x64.exe 
CRC-32: ac290134 
MD4: 69705464544c016998d043bc6581b13b 
MD5: cd9728e5e8c52e4af0f7ac8db9e5d3e1 
SHA-1: bb8acbbea695a9579b0b4bca1629cd8a45dbec23 

Exchange Server 2010 Service Pack 2 (x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_exchange_server_2010_service_pack_2_x64.exe 
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, German, Spanish, French, Hebrew, Italian, Portuguese-Brazil, Russian, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified 
SHA1: BB8ACBBEA695A9579B0B4BCA1629CD8A45DBEC23
3.4, Exchange Server 2010 SP3
File: Exchange2010-SP3-x64.exe 
CRC-32: c256b676 
MD4: d8573434842f616c1ffea8380e67b386
MD5: db2a736c7db1be6cee7a8f20cc8399f9 
SHA-1: d939604572d4153dceed78e6b13566af215308f6
2. Exchange Server 2007

2.1, Exchange Server 2007 RTM
Exchange Server 2007 Standard and Enterprise Editions (x64) DVD - (English)
File Name: en_exchange_2007_standard_and_enterprise_x64_dvd_x12-98653.iso
Language: English
SHA1: B01A9C8F1C80D47A92E746580D23FACE90CB2275
2.2, Exchange Server 2007 SP1
Exchange Server 2007 with Service Pack 1 Enterprise and Standard Editions (x64) - DVD (English)
File Name: en_exchange_server_2007_with_service_pack_1_enterprise_and_standard_x64_dvd_x13-93829.iso
Language: English
SHA1: A3AE1599172561025A8F47D98BAD136B34F57BD7

Exchange Server 2007 with Service Pack 1 Enterprise and Standard Editions (x64) - EXE (English)
File Name: en_exchange_server_2007_with_service_pack_1_enterprise_and_standard_x64.exe
Language: English
SHA1: 474F4547BDACBD4F4852FF8668ADB7AD1EDFD056
2.3, Exchange Server 2007 SP2
Exchange Server 2007 with Service Pack 2 (x64) - (English) 
File Name: en_exchange_server_2007_with_sp2_x64.exe 
Languages: English 
SHA1: B302A90819DE0217545D63E511591F3A5B3D9F43

Exchange Server 2007 with Service Pack 2 (Trial Only) (x86) - (English) 
File Name: en_exchange_server_2007_with_sp2_trial_x86.exe 
Languages: English 
SHA1: CF4B9CF432356006B5CF5CE1B14A57C2171D0BC4
2.4, Exchange Server 2007 SP3
Exchange Server 2007 with Service Pack 3 (x64) - (English) 
File Name: en_exchange_server_2007_with_sp3_x64.exe 
Languages: English 
SHA1: CEE317592710EC1CF75356C2E91BCA554D64E37A 

Exchange Server 2007 with Service Pack 3 (Trial Only) (x86) - (English) 
File Name: en_exchange_server_2007_with_sp3_trial_x86.exe 
Languages: English 
SHA1: 7EBF9C1D31445FA36ACE0EA419764CF674C60717
1. Exchange Server 2003
Exchange Server 2003 Service Pack 2 (English) 
File Name: en_exchange_server_2003_sp2.exe 
Languages: English 
SHA1: 2c985f3ff1fdccecf89df61918fb55eb4b12edd8 

Exchange Server 2003 Standard Edition (English) 
File Name: en_exch2003_standard.iso 
Languages: English 
SHA1: 451916a847afc851e5df1e893c7a8919a0ed792a 

Exchange Server 2003 Enterprise Edition (English) 
File Name: en_exch2003_ent.iso 
Languages: English 
SHA1: f9c711e4513697712de8ec9d9e55d70e1ff24e7a
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Unknown 6/03/2017 03:28:00 PM
  tks bạn hưng
  Please wait while i am loading Facebook SDK js