This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 8 November 2016

Language Packs for Windows 7 SP1

Language Packs là gói ngôn ngữ cho Windows. Khi bạn cảm thấy nhàm chán với ngôn ngữ đang sử dụng hãy nghĩ đến nó để thay đổi không khí. Với Windows 7 gói ngôn ngữ được phát hành dưới tập tin exe hoặc mlc việc cài đặt và cấu hình hoàn toàn đơn giản.

Dưới đây là toàn bộ các gói ngôn ngữ sử dụng cho hệ điều hành này và lưu ý là chỉ dùng cho bản SP1

1. ISO MSDN
Windows 7 Service Pack 1 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_7_sp1_language_pack_x86_dvd_619716.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: E9261433FF5CCACA818328A9BDBBED3F21A6405E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=44623

Windows 7 Service Pack 1 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_7_sp1_language_pack_x64_dvd_619714.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 7CD1FE568D968D89792DC9FF20E9AF2B318995C2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=44622
2. MUI Language Packs Direct Link


x64
Spoiler: 
Arabic        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-ar-sa_f07f2cc7b55b17076eebceea2c2c2826b08b8f63.exe

Bulgarian      
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-bg-bg_e4c9392592ed2d4a8c7ec68270b5140430df197a.exe

Chinese (simplified) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-zh-cn_2c1884b4fdf6c8e91986369d88bbcaae01c6f187.exe

Chinese (traditional) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-zh-hk_285282b1e2f750eeed91466918443b657968d977.exe

Croatian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-hr-hr_e7c6d648436d81466af331ab1ece07dd22be5fda.exe

Czech         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-cs-cz_1ea5b71d701e2480017b464b6560a2987e0d8971.exe

Danish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-da-dk_d753d19cc1a0fe95aef21548193393c04a6a8024.exe

Dutch         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-nl-nl_12c90c70d408b08f51f500d6e974878a5d662398.exe

English        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-en-us_9b9c8a867baff2920507fbf1e1b4a158572b9b87.exe

Estonian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-et-ee_b4fd94f6e461e21b7eec54d1e379e2807861aea2.exe

Finnish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-fi-fi_223465e1b382484d1d82f8f2ccfcd9ed2f902c76.exe

French        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-fr-fr_0f18e2a244dd9ff04664112a82776d2bd2177798.exe

German        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-de-de_4f4ce6bd38530b4a02199172863b21a0cba13773.exe

Greek         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-el-gr_583791fea2fea71725388a746844d5be6488ca45.exe

Hebrew        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-he-il_617029400059f0847d7d90d4da673ae4ed43ebd9.exe

Hungarian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-hu-hu_1c298d99baf7af3d830dcd1e2632eeb65d7ee395.exe

Italian        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-it-it_6d8223c065d6974d833d0eaa162f3ceb7680850f.exe

Japanese       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-ja-jp_aeaf7e9b0b6c2173bf757330017a7f655f1f8715.exe

Korean        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-ko-kr_0ea76f748e3d5309d568147ad1337b2664090944.exe

Latvian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-lv-lv_3919fb044a307144f1fc55cf4313aff45cde9a46.exe

Lithuanian      
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-lt-lt_c894f0a591735553ba68f9fb94b1b85133ca922c.exe

Norwegian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-nb-no_78df68604970041a6337b4058a3e5339f79e50b4.exe

Polish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-pl-pl_24d00a966a7a75132c3af5627634483d3e2d01e7.exe

Portuguese (Brazil)  
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-pt-br_f8035731c55d774c95c7c673aedfd42d52479294.exe

Portuguese (Portugal) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-pt-pt_78485491088298110a3e78b7a5f95e55ff7808df.exe

Romanian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-ro-ro_6e7a63541f2cb534dab3db719330fee5cfbb4e0f.exe

Russian        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-ru-ru_0587eb296a2f04e0d3699650d39b53ee18b97a79.exe

Serbian (latin)    
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-sr-latn-cs_5f487007933585def54c67087895e74e25e699a9.exe

Slovak        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-sk-sk_f1fb8a395d7d656649830f4f06496a5311ad572a.exe

Slovenian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-sl-si_84606ed6bc061c72f756bbc061621b490fb761f7.exe

Spanish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-es-es_fdbdf4061b960324efb9eedf7106df543ed8ce33.exe

Swedish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-sv-se_81051fe3083afdb4f2d1d23752c587de9bb35025.exe

Thai         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-th-th_dc9c0cc12ae488ed3e8dcaecb4392eef91ec213b.exe

Turkish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-tr-tr_07e7e3b34426fe68be813e911d3843b941a268b7.exe

Ukrainian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x64-uk-ua_1ca449545a2bcfdeeed6080768186fc29f163504.exe

Vietnamese (LIP)
https://download.microsoft.com/download/F/1/0/F10BD590-4E38-4787-9503-04477A376778/LIP_vi-VN-64bit.mlc
x86
Spoiler: 
Arabic    
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-ar-sa_5add6e4a36127029d431ba98d99708c44ef9b53f.exe

Bulgarian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-bg-bg_a8a5013e477366119cfdc5fbda43b904755db450.exe

Chinese (simplified) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-zh-cn_ae61ea226215f96fc95be33201ffc96755ac7eb5.exe

Chinese (traditional) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-zh-hk_411a6bb68728f12f5ced712d9a33fee9ebe0b0b3.exe

Croatian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-hr-hr_685e217ce007af8005db4726087893d04e19dade.exe

Czech         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-cs-cz_bb5061f4bd24437dd31a3714e1b54318ced7e63a.exe

Danish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-da-dk_67fecaab0a940e2e537bc8dcd8a9ebb8ab4ed102.exe

Dutch         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-nl-nl_b7e1c3046b218fb45a665ab5f5ed8a5ea8125760.exe

English        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-en-us_783d6dd59e2ec8fb0995a059c9c121795bde46c8.exe

Estonian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-et-ee_d0f798de315b696bf560b559f6f90064687c0b7b.exe

Finnish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-fi-fi_5259ca6a22a981dbdee352dde5b8e65c2fddd407.exe

French        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-fr-fr_f57427487dfc2f49da67cac22480ab1f48983d22.exe

German        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-de-de_acb9b88b96d432749ab63bd93423af054d23bf81.exe

Greek         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-el-gr_5aeecda7e1d689a083975128901da8156751dfc5.exe

Hebrew        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-he-il_1849d14777a76c7c5b4ef766490dccc8aed5c56b.exe

Hungarian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-hu-hu_a7a5af62c59ab7a4e8cb0f21242b42606b95195b.exe

Italian        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-it-it_1d54a8d0047674fc1b5b6f41292a0074d9fe3cc5.exe

Japanese       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-ja-jp_bc46078938ae9129c7ce86a9c176fa517e4c0a3d.exe

Korean        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-ko-kr_18f213428cc6fde96d8c76c6dd91446348e86ce6.exe

Latvian        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-lv-lv_97b58149699a2e8b02bd7cac720ac0795b51c98b.exe

Lithuanian      
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-lt-lt_297c5ee6e98ab646b14f1492716b67cc0970fcd8.exe

Norwegian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-nb-no_5bd6fc76ad54b7a232d4ceb4a5f5c7c366bf90b6.exe

Polish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-pl-pl_c460a8c1392d7f3d35d1c0b37e56017d3552d245.exe

Portuguese (Brazil)  
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-pt-br_6e1d337b2fd56669d461e82601aa51004fecbd24.exe

Portuguese (Portugal) 
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-pt-pt_5cc92ef98ed177b2f6bbae3a0420ee2f12764fab.exe

Romanian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-ro-ro_d8d9b2b4c5c457fe6a7dcb09a5f645cfe77cc30c.exe

Russian        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-ru-ru_6532a8f36ad7d15277d5d60da92555f0fbee4daa.exe

Serbian (latin)    
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-sr-latn-cs_e3d9acfcc9f608cf7687bd3b5ee7f0d9658b7bc9.exe

Slovak        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-sk-sk_4c7b17a6cb292b09bede4c8731ad4f24cd09ab2a.exe

Slovenian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-sl-si_de7f366819e1c12954557e3e65b7c0f059f49b67.exe

Spanish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-es-es_6aef75f7d83edaabc2a921a6b157cc7005628286.exe

Swedish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-sv-se_bd65af75e8995bd865d93c8d8c8a35091499083f.exe

Thai         
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-th-th_8248f2b209d65a39ddaeb36e1782fcc0f6664f73.exe

Turkish        
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-tr-tr_228dfa5fbaa4606b17f93d6fcd51c8c85c0f1fd3.exe

Ukrainian       
http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/updt/2011/02/windows6.1-kb2483139-x86-uk-ua_7f01db99ad2b2d41598bfc71aaa9bd4be04b6369.exe

Vietnamese (LIP)
https://download.microsoft.com/download/F/1/0/F10BD590-4E38-4787-9503-04477A376778/LIP_vi-VN-32bit.mlc
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js