This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 13 November 2016

[Tips] Kích hoạt .NET Framework 3.5 trên Windows 8/8.1/10


3 phiên bản Windows này đã bao gồm .NET 4 tuy nhiên lại chưa kích hoạt .NET 3.5 khi boot vào desktop khi cài bộ cài gốc chưa chỉnh sửa

.NET 3.5 là nền tảng để 1 số phần mềm có thể chạy được trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt nó nhờ vào file ISO cài đặt thông qua file bat

- Trước tiên bạn tìm đến file ISO cài đặt và đúp chuột để mount nó ra ổ ảo

- Bạn tạo 1 file .bat có nội dung như sau

@echo off 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" 
if "%errorlevel%" NEQ "0" ( 
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" 
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" 
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit  
) 
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs" 
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer 
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I 
if defined setupdrv ( 
echo Found drive %setupdrv% 
echo Installing .NET Framework 3.5... 
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess 
echo. 
echo .NET Framework 3.5 should be installed 
echo. 
) else ( 
echo No installation media found! 
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again.  
echo. 
) 
pause 

- Sau khi tạo xong bạn tiến hành chạy để kích hoạt .NET 3.5

Khi kích hoạt thành công bạn có thể eject file ISO vừa mount ra ổ ảo qua menu chuột phải

Chúc các bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js