This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

[Download] ISO Windows Vista with Service Pack 2 Original


Windows Vista (tên mã là Longhorn) là một hệ điều hành của Microsoft sử dụng cho máy tính cá nhân, trong đó có máy tính để bàn của các gia đình và doanh nghiệp, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính giải trí gia đình. Trước khi có thông báo chính thức ngày 22 tháng 7 năm Windows Vista được biết đến với tên mã "Longhorn". 

Quá trình phát triển hoàn tất vào ngày 8 tháng 11 năm 2006, và trong ba tháng sau đó, Windows Vista được phát hành lần lượt cho các hãng sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính, các người dùng doanh nghiệp và các kênh bán lẻ. 

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2007, hệ điều hành này được phát hành trên toàn cầu  và có thể đăng ký mua và tải về từ trang web của Microsoft. Windows Vista được phát hành năm năm sau khi người tiền nhiệm của nó, khoảng cách dài nhất giữa hai hệ điều hành Microsoft Windows cho máy tính cá nhân liên tiếp.


ISO MSDN SP2


1. Business
Windows Vista Business with Service Pack 2 VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_sp2_x86_dvd_342321.iso
Languages: English
SHA1: 98C2FE41181C140F4CC8ED6245F5C788D4E21350
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39006

Windows Vista Business with Service Pack 2 VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_sp2_x64_dvd_342327.iso
Languages: English
SHA1: A5B061685EF2BF1D72D6B15710266C3196321702
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39020
2. Business N
Windows Vista Business N with Service Pack 2 VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_sp2_x86_dvd_342323.iso
Languages: English
SHA1: 7DE4B51C3CAE71804E7AC64356D9EF87AF07A936
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39019

Windows Vista Business N with Service Pack 2 VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_business_n_sp2_x64_dvd_342326.iso
Languages: English
SHA1: 9ADC247F0364C6A86CD5FD7F9FD733ED175C8541
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=38994
3. Enterprise
Windows Vista Enterprise with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_enterprise_sp2_x64_dvd_342332.iso
Languages: English
SHA1: B1A450ABBE43D7843CA502964C1E8E3CC7DCBFC5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=38997

Windows Vista Enterprise with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_vista_enterprise_sp2_x86_dvd_342329.iso
Languages: English
SHA1: C74C2A7A44179D48A7702E6AA321E48C4512D159
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39009
4. Multiple Editions
Windows Vista with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
This file includes the following Windows Vista editions: Business, Home Basic, Home Premium, and Ultimate
File Name: en_windows_vista_sp2_x64_dvd_342267.iso
Languages: English
SHA1: AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=38995

Windows Vista with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
This file includes the following Windows Vista editions: Business, Business N, Home Basic, Home Basic N, Home Premium, and Ultimate
File Name: en_windows_vista_with_sp2_x86_dvd_342266.iso
Languages: English
SHA1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39008
5. Multiple Editions N
Windows Vista N with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
This file includes the following Windows Vista editions: Business N and Home Basic N
File Name: en_windows_vista_n_sp2_x64_dvd_342268.iso
Languages: English
SHA1: DB1F953E000A50DA99C1ED973C06D5891B6D9BCA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=38996
6. Language Pack
Windows Vista Service Pack 2 (x86) - CD (All Languages)
File Name: mu_windows_vista_sp2_x86_cd_x15-39755.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Taiwan, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 91FB7F33B838D0378647F49E35850622BABED4BF
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39180

Windows Vista with Service Pack 2 Global Language Pack (x64) - DVD (Arabic, Chinese-Hong Kong SAR, Chinese-Simplified, Croatian, Hebrew, Portuguese-Brazil, Serbian, Thai, Turkish, Ukrainian)
File Name: ar_hk_cn_hr_he_pt_sr_th_tr_uk_windows_vista_with_sp2_global_language_pack_x64_dvd_x15-40549.iso
SHA1: AA460BF6AE6C53481E723F345E4ED2D93CCCCFB9

Windows Vista with Service Pack 2 Global Language Pack (x86) - DVD (Arabic, Chinese-Hong Kong SAR, Chinese-Simplified, Croatian, Hebrew, Portuguese-Brazil, Serbian, Thai, Turkish, Ukrainian)
File Name: ar_hk_cn_hr_he_pt_sr_th_tr_uk_windows_vista_with_sp2_global_language_pack_x86_dvd_x15-40473.iso
SHA1: F37ECB316B8F9EC4F1AF864A8D229D85F1CFA071

Windows Vista with Service Pack 2 Global Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages - See Details)
File Name: bg_cs_da_nl_et_fi_el_hu_it_lv_lt_no_pl_pp_ro_sk_sl_sv_windows_vista_with_sp2_global_language_pack_x64_dvd_x15-40577.iso
SHA1: 76012E8888AB6B53B4B68D7950971936741CD697

Windows Vista with Service Pack 2 Global Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages - See Details)
File Name: bg_cs_da_nl_et_fi_el_hu_it_lv_lt_no_pl_pp_ro_sk_sl_sv_windows_vista_with_sp2_global_language_pack_x86_dvd_x15-40501.iso
SHA1: D7B958AE91AF0BAF6BCCF57ABE848910BF936CE0

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: en_windows_vista_sp2_x64_dvd_342267.iso
 CRC-32: 80b2edb5
  MD4: a7a129e108965498f74431252748c820
  MD5: a1c024d7abaf34bac3368e88efbc2574
 SHA-1: aaee3c04533899f9f8c4ae0c4250ef5fafbe29a3
SHA-256: edf9f947c5791469fd7d2d40a5dcce663efa754f91847aa1d28ed7f585675b78

  File: en_windows_vista_with_sp2_x86_dvd_342266.iso
 CRC-32: e2ad10f9
  MD4: 2663badca1f06fc3e251dca2b0502472
  MD5: 19ca90a425667812977bab6f4ce24175
 SHA-1: 25ad9a776503e6a583bec07879dbcc5dfd20cd6e
SHA-256: 9c36fed4255bd05a8506b2da88f9aad73643395e155e609398aacd2b5276289c

  File: en_windows_vista_n_sp2_x64_dvd_342268.iso
 CRC-32: d10eafe6
  MD4: 267d4e5504c957bb32aaba50e6ee6d38
  MD5: 8bb3c66dca5a91a65ed0b601a32fccda
 SHA-1: db1f953e000a50da99c1ed973c06d5891b6d9bca
SHA-256: c5526ee9d302c342424aafa948309a21ca7341b404877c4c0abc84fb99a03064

  File: en_windows_vista_business_n_sp2_x64_dvd_342326.iso
 CRC-32: 2ed7effd
  MD4: c31332509614fdb455a9fd4c592ec7b8
  MD5: 15ad4ebababc163d3cce2b41c829d043
 SHA-1: 9adc247f0364c6a86cd5fd7f9fd733ed175c8541
SHA-256: 02541861d80e8012b7032d2eda1b2107533bd35983be1abf259a00b0575bd737

  File: en_windows_vista_business_n_sp2_x86_dvd_342323.iso
 CRC-32: a9338a0a
  MD4: 9de0053db318c233043365c28d9b6f8b
  MD5: f8d5995f550bfb772c8f8cf99bbaed4e
 SHA-1: 7de4b51c3cae71804e7ac64356d9ef87af07a936
SHA-256: b660caafe6381af3ce18ae3b6968260c6affb2c442cdbe1aff96943697fcdbf3

  File: en_windows_vista_business_sp2_x64_dvd_342327.iso
 CRC-32: b1a8847b
  MD4: 8eaa5e07efe8ff22d1793cf34dad99e5
  MD5: faa6ed8df5b556f8eed0e07ef2c4e951
 SHA-1: a5b061685ef2bf1d72d6b15710266c3196321702
SHA-256: 8d4e4cb85e4f4ea2dff7e7f6782ceb89c886727d14b2198aadb313327b8b8429

  File: en_windows_vista_business_sp2_x86_dvd_342321.iso
 CRC-32: 89dd7974
  MD4: 920a54cacb936dd9f471aca71ea73e9c
  MD5: ca5c0b6102482a222d37bf23dd93f734
 SHA-1: 98c2fe41181c140f4cc8ed6245f5c788d4e21350
SHA-256: 996c24a604c7d4683ce8ed2af7acfa1e6b99a245e4a85f5b117ca934f9c7b169

  File: en_windows_vista_enterprise_sp2_x64_dvd_342332.iso
 CRC-32: 94f97e03
  MD4: cdfb6c96528f7f96137692e0a52ff889
  MD5: b7a3a65b6c45543e0b37c004997a7e25
 SHA-1: b1a450abbe43d7843ca502964c1e8e3cc7dcbfc5
SHA-256: 0a0cd511b3eac95c6f081419c9c65b12317b9d6a8d9707f89d646c910e788016

  File: en_windows_vista_enterprise_sp2_x86_dvd_342329.iso
 CRC-32: 574b19c2
  MD4: 2959cb26883bd9cd9f924945124439ac
  MD5: eb4f22841c44fab0bde3ec8091c5faab
 SHA-1: c74c2a7a44179d48a7702e6aa321e48c4512d159
SHA-256: 54e2720004041e7db988a391543ea5228b0affc28efcf9303d2d0ff9402067f5

  File: mu_windows_vista_sp2_x86_cd_x15-39755.iso
 CRC-32: 95436248
  MD4: b0c6c1079fad84e917eaa46a5a3d43af
  MD5: 0c8248507823e7d02d3997d51c4c3741
 SHA-1: 91fb7f33b838d0378647f49e35850622babed4bf
SHA-256: 251fdc03c4ebbc36b24b4aa41638ee33027e233063b9e8b300489a2ed09ada14
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js