This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 8.1 with Update 3 Original MSDN

ISO Windows 8.1 Update 3 Original

Windows 8.1 (tên mã là Blue) là một bản nâng cấp của Windows 8, một hệ điều hành máy tính được phát hành bởi Microsoft. 

Lần đầu được giới thiệu và phát hành dưới dạng beta công cộng vào tháng 6 năm 2013, nó đã được phát hành cho nhà sản xuất vào ngày 27 tháng 8 năm 2013, và được phát hành công khai vào ngày 17 tháng 10 năm 2013, gần một năm sau khi phiên bản trước của nó được phát hành bán lẻ. 

Windows 8.1 cho phép tải về miễn phí cho các bản bán lẻ của Windows 8 và người dùng Windows RT qua Windows Store. Không giống các gói dịch vụ trên các phiên bản Windows trước, những người dùng đã sử dụng Windows 8 ngoài các bản bán lẻ hoặc được cài đặt sẵn (VD: giấy phép số lượng lớn) phải cài đặt Windows 8.1 qua một phương tiện cài đặt mới từ kênh đăng ký hoặc qua doanh nghiệp của họ. 
  Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft với Windows 8.1 tương tự như các gói dịch vụ trước của Windows: Nó là một phần trong vòng đời hỗ trợ của Windows 8, và cần phải cài đặt Windows 8.1 để tiếp tục được nhận hỗ trợ và các bản cập nhật Windows sau ngày 12 tháng 1 năm 2016. 
Tuy nhiên, không giống như các gói dịch vụ khác, Windows 8.1 không thể được tải về qua Windows Update.

I)  ISO MSDN

1. Embedded Industry Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
Languages: English
SHA1: 54B5472A393AB0059455F90D1DDC48A47E87A3DD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62627

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
Languages: English
SHA1: 8815ADCB942302D02484469F6EE1FAB477BB19E3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62392
2. Embedded Industry Pro
Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
Languages: English
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62356

Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
Languages: English
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62320
3. Enterprise
Windows 8.1 Enterprise with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
Languages: English
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62549

Windows 8.1 Enterprise with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
Languages: English
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62514
4. Multiple Editions (Pro + Core)
Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
= Win8.1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62204

Windows 8.1 with Update (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
= Win8.1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62239
5. Professional VLSC
Windows 8.1 Pro VL with Update (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
Languages: English
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62047

Windows 8.1 Pro VL with Update (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
Languages: English
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=62580
6. Single Language
File Name: Win8.1_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD

File Name: Win8.1_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: EDE9378D0749602BD9B483F0460302F30CE4058A
7. Win with Bing
File Name: X19-57272_SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_64BIT_English_OEM.img
Languages: English
SHA1: BDC1E5FDBC1FAD5FE26155BAB6DAB7D95F434DEA

File Name: X19-57134_SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_32BIT_English_OEM.img
Languages: English
SHA1: 63422A198729941F47E7F3563197B1F3AC8C5640
8. ProfessionalWMC (Unoriginal)
File: 9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x64fre_client_professionalwmc_en-us-ir5_cpwmca_x64frer_en-us.iso
Size: 4226062336 bytes
MD5: 11DB2EA656F59E1FE1B006F6C9984BC2
SHA1: 1118C33F0F1232E704F08E6A9B116C35338DDB1D
CRC32: CB8A3807

File: 9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x86fre_client_professionalwmc_en-us-ir5_cpwmca_x86frer_en-us.iso
Size: 3131295744 bytes
MD5: 429D24F0D833A2CB8123DD4B26700091
SHA1: 432DD3DD49AC7CB672A913D98DCE814A1CF2B8F6
CRC32: 1263B9E6
FULL CHECKSUM
Spoiler: 
 File: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x64_dvd_6052160.iso
CRC-32: 92f9767d
  MD4: d9f57b748a84dd3e1d180bc820603c55
  MD5: d5db1b8bbae600f6fcda1ac6cb4b06ca
 SHA-1: 8815adcb942302d02484469f6ee1fab477bb19e3

 File: en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_6052252.iso
CRC-32: 9f551248
  MD4: 1228cc42c2b6c2ad54a01f28a7565f83
  MD5: da37119561016c22101345e067899db0
 SHA-1: 54b5472a393ab0059455f90d1ddc48a47e87a3dd

 File: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
CRC-32: cd5bc9f1
  MD4: 86112ed6364204bc96a3046fd931b2cb
  MD5: e0d4594e56c0545d379340e0db9519a5
 SHA-1: a8b5df0b0816280ae18017bc4b119c77b6c6eb79

 File: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
CRC-32: 86e3499f
  MD4: 0ff14bffabc4bf7c680c1df7c2936df2
  MD5: 46ce6553a0e0abc264b77c1fc59dfb29
 SHA-1: c7fa828e01e98b601e0aca8019f1cb223eb23223

 File: Win8.1_SingleLang_English_x32.iso
CRC-32: 95128293
  MD4: b9b74a125f008669f352f6ed0d0a5892
  MD5: 731f98eebd1073e4fe31354b76c097d7
 SHA-1: ede9378d0749602bd9b483f0460302f30ce4058a

 File: Win8.1_SingleLang_English_x64.iso
CRC-32: 60b4bee4
  MD4: 0b4c185d16926fb88be02ec14dbc29a4
  MD5: 83f6483d1c9f24ee28e0e758edbd9d01
 SHA-1: 2a37359ea12e43bc3f41004d67904f2da77948dd

 File: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_6052123.iso
CRC-32: 4b95e9dd
  MD4: b4aa0275058da897f1db91f9a236fe2a
  MD5: 237c3034314724d60765751cb0924f08
 SHA-1: b30daac72ec94352d3ce8544dc6fda83e017a33d

 File: en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x64_dvd_6052086.iso
CRC-32: 394f670a
  MD4: adfe83c6533f8ae7d4cab59682991b5a
  MD5: 04b67099999d9dced6df588278ee10e4
 SHA-1: dcd10322cb20a98d40ed558bb15cadb025df98c9

 File: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
CRC-32: 4ce30039
  MD4: 04cb297e1704de7e7bf91280c8d652a8
  MD5: a4355ab46a40fd343deb0a534e4a4823
 SHA-1: e46f44cd74f812ec3fe2e854317a088e85322a68

 File: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
CRC-32: a466193a
  MD4: 3f14a3a7125cf282a97b9ca4f04c62a7
  MD5: 2b57629165900f93e73305ddf27124d4
 SHA-1: 962a1d890987b5877469433928b8c8b8a3e945cd

  File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
 CRC-32: 524fc31e
  MD4: e5005b0d5943956c6bf60a2e436c5d58
  MD5: 115d7c4203417e52c09d16b50043b10d
 SHA-1: b7dd748446d89b9449a160cdc24bd282989bbd96

  File: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
 CRC-32: 31592527
  MD4: 68d0bb22e86bd92263ebfda5ef9fad21
  MD5: ce18de710a9c025323b8dee823bfbe7b
 SHA-1: 584a9ad7e2bb3d7e189adcfba44a497cc9155937

  File: X19-57134_SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_32BIT_English_OEM.img
 CRC-32: 8026ac6e
  MD4: 1b8a0cac48f27b29281ef258c175d10e
  MD5: 729cbb80e45dd791f2197fbc7cbca333
 SHA-1: 63422a198729941f47e7f3563197b1f3ac8c5640
SHA-256: c1ba33a6087c89545447f6bf276d76871bdfd8eea488d0a2d4ab5058fd4cef3f

  File: X19-57272_SW_DVD9_NTRL_Win_with_Bing_8.1_64BIT_English_OEM.img
 CRC-32: 791f0719
  MD4: ea12f22d06fb4a2dbc7eff25a9b1853c
  MD5: e72bcbfa5178ef0cc86aa515f31349fd
 SHA-1: bdc1e5fdbc1fad5fe26155bab6dab7d95f434dea
SHA-256: e1542976a4a11c8597168c5e05cfbfde1b00c822adaec72cfe83c47a75dfdcf6

File: 9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x64fre_client_professionalwmc_en-us-ir5_cpwmca_x64frer_en-us.iso
Size: 4226062336 bytes
MD5: 11DB2EA656F59E1FE1B006F6C9984BC2
SHA1: 1118C33F0F1232E704F08E6A9B116C35338DDB1D
CRC32: CB8A3807

File: 9600.17053.winblue_refresh.141120-0031_x86fre_client_professionalwmc_en-us-ir5_cpwmca_x86frer_en-us.iso
Size: 3131295744 bytes
MD5: 429D24F0D833A2CB8123DD4B26700091
SHA1: 432DD3DD49AC7CB672A913D98DCE814A1CF2B8F6
CRC32: 1263B9E6
Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • thắng nguyễn 3/26/2018 11:15:00 PM
  Bạn cho mình xin link tải ProfessionalWMC (Unoriginal) . Cám ơn
  thắng nguyễn 3/27/2018 01:33:00 AM
  Tks hướng dẫn chi tiết của bạn. mình đã tạo iso WMC thành công
  [img]https://i.imgur.com/thaPEj4.png[/img]
  Please wait while i am loading Facebook SDK js