This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 8.1 with Update 3 [N-Editions] Original MSDN

ISO Windows 8.1 Update 3 Original

Trọn bộ các phiên bản N Windows 8.1 with Update 3 được cập nhật tại đây, các phiên bản N là phiên bản không có gói Media Feature Pack thường dành cho thị trường châu Âu, bạn có thể sử dụng 1 trình chơi nhạc thay thế khi cài phiên bản này

I) ISO MSDN

1. Enterprise N
File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_6050217.iso
Languages: English
SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0

File Name: en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_6050225.iso
Languages: English
SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8
2. Multiple Editions N (ProN + CoreN)
File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_6051704.iso
Languages: English
SHA1: A2C2D9916A4AEE87AFDD0AEA19459F2F8414737C

File Name: en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_6051677.iso
Languages: English
SHA1: 457D02BD26A19965DA172DAAE78F985CF53AF692
3. Professional N VLSC
File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x86_dvd_6051127.iso
Languages: English
SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA

File Name: en_windows_8.1_pro_n_vl_with_update_x64_dvd_6050969.iso
Languages: English
SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021

Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js