This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 8 November 2016

ISO Windows 8.1 RTM + [N-Editions] Original MSDN


Trọn bộ ISO cài đặt Windows 8.1 RTM (Bản chính thức của windows 8.1) được cập nhật tại đây. Sau khi cài bản này vẫn có thể nâng lên bản Update cao hơn bằng việc tích hợp thêm các gói cập nhật

Liên kết tải về

1. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x64_dvd_2710518.iso
Languages: English
SHA1: E404FC0B499E6538DE9BC2BD09A494D90F782DE4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54279

Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x86_dvd_2710801.iso
Languages: English
SHA1: FBAD0E71B0E69232E8BBCBCDD9069B2C16CA82B9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54472
2. Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x86_dvd_2707505.iso
Languages: English
SHA1: C043A0ECA6C694A329AF25481D53115635E3A6DB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54242

Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x64_dvd_2707203.iso
Languages: English
SHA1: 3340FE786900D0D1CBC687806435B37F2A508BA1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54205
3. Multiple Editions ( Pro + Core )
Windows 8.1 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso
Languages: English
SHA1: BC2F7FF5C91C9F0F8676E39E703085C65072139B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54341

Windows 8.1 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_x86_dvd_2707392.iso
Languages: English
SHA1: 802CFCD3A411D99C097EA7E747F0B6697F9BDAC4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54379
4. Enterprise
Windows 8.1 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972289.iso
Languages: English
SHA1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55498

Windows 8.1 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971902.iso
Languages: English
SHA1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55462
5. Pro VL
Windows 8.1 Pro VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972633.iso
Languages: English
SHA1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55565

Windows 8.1 Pro VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971948.iso
Languages: English
SHA1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55530
6. Language Pack
Windows 8.1 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_8_1_language_pack_x64_dvd_2706084.iso
SHA1: 4D567D72CBFF463F5C2C64B0B221E7A408240183

Windows 8.1 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_8_1_language_pack_x86_dvd_2706085.iso
SHA1: 3B62F16F50F3F80A58BE29B4B3A99885BD8F1AD4
7. Enterprise N
Windows 8.1 Enterprise N (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_enterprise_n_x64_dvd_2971845.iso
Languages: English
SHA1: D3452AB72079859948316F403037F340CEB0FB66
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55667

Windows 8.1 Enterprise N (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_enterprise_n_x86_dvd_2971850.iso
Languages: English
SHA1: C6305A615F8EEB2448575BD103847D0D8C067916
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55438
8. Multiple Editions N ( ProN + CoreN )
Windows 8.1 N (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_n_x86_dvd_2707895.iso
Languages: English
SHA1: 76A587D6B5C7939FE72878253DAE50FEC698D2A9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54442

Windows 8.1 N (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_n_x64_dvd_2707896.iso
Languages: English
SHA1: C1E1A2BA32598BBA3EE21A28AC4144462CBFF3D7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=54416
9. Pro N VL
Windows 8.1 Pro N VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_pro_n_vl_x64_dvd_2971969.iso
Languages: English
SHA1: 7215605FD14B24C14594BBCAA80DB20DF877A69C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55600

Windows 8.1 Pro N VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_1_pro_n_vl_x86_dvd_2972709.iso
Languages: English
SHA1: A67252D8842A45292FF91233103C8EB2BD3068B3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=55669
10. Single Language
File: 9600.16384.130821-1623_x64fre_Client_SingleLanguage_EN-US-IRM_CSLA_DV5.ISO
Size: 3838724096 bytes
MD5: 22B42364D905BD6EC9C2F143BC9A8F8E
SHA1: 10F0288681BF56D22D9ADC58E27BEE2D781E6A1D
CRC32: D24BEE33

File: 9600.16384.130821-1623_x86fre_Client_SingleLanguage_EN-US-IRM_CSLA_DV5.ISO
Size: 2871472128 bytes
MD5: EC1F013DC512280E5A9E0F01C4A2D361
SHA1: 08800DE1B4C613A1ABB16FFEBDEA1C4BB4BC7005
CRC32: E9370B7A
FULL CHECKSUM
Spoiler: 
 File: en_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971948.iso
CRC-32: 5ec88b9d
  MD4: 3f60eaf353d46ad73e1901c77a43a091
  MD5: f9ac831f06a760c722df0df34f1b9397
 SHA-1: cfcdf895679a5116f7f1c6406c20f99a1f850e49

 File: en_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972633.iso
CRC-32: 76a80d28
  MD4: c72683c1148ec3d35aa4bbf5ccd706eb
  MD5: 49b428d6fb1a1e53c0682aed76664c2b
 SHA-1: 9f1fcec3b267edb6f3bd02566bc889bb4a372bfd
-----------------
 File: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x64_dvd_2707203.iso
CRC-32: b56cf61d
  MD4: ecf9a967379f7b3c666c6dcbde530ef9
  MD5: ece495129e54f1ad4b25ef3b3d0109e4
 SHA-1: 3340fe786900d0d1cbc687806435b37f2a508ba1

 File: en_windows_embedded_8_1_industry_pro_x86_dvd_2707505.iso
CRC-32: f4fa35e8
  MD4: 71f9c016d40a937ddde869fd6120fbf9
  MD5: 2161dd3989417ea517c5a6e61532dc39
 SHA-1: c043a0eca6c694a329af25481d53115635e3a6db
-----------------
 File: en_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971902.iso
CRC-32: 8c56c9e2
  MD4: 2f84a60f7476badacdc48c4f0ce58813
  MD5: 8e194185fcce4ea737f274ee9005ddf0
 SHA-1: ae792b2ef982dac7391224b624eab8d6340d78ab

 File: en_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972289.iso
CRC-32: 13f1acb4
  MD4: ef909bced75bf72cbad7ebe9ba9de4a9
  MD5: bf620a67b5dda1e18e9ce17d25711201
 SHA-1: 5efb981c94e1223c85f3bb504d04e0642a85c1d4
-----------------
 File: en_windows_8_1_x64_dvd_2707217.iso
CRC-32: 2ed09cde
  MD4: 48279dd63051b8e19db83300b56e6493
  MD5: f104b78019e86e74b149ae5e510f7be9
 SHA-1: bc2f7ff5c91c9f0f8676e39e703085c65072139b

 File: en_windows_8_1_x86_dvd_2707392.iso
CRC-32: b63cc9c6
  MD4: 7f12b57535ad364fa22c471d75ccaf96
  MD5: 7dd36fea0d004acfedbdb3a5521ef5ff
 SHA-1: 802cfcd3a411d99c097ea7e747f0b6697f9bdac4
-----------------
 File: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x86_dvd_2710801.iso
CRC-32: 392c402a
  MD4: 6f16ab96622833e5066df39b270726eb
  MD5: e1ce48b5b6993e35d512da6c79ccb5fb
 SHA-1: fbad0e71b0e69232e8bbcbcdd9069b2c16ca82b9

 File: en_windows_embedded_8_1_industry_enterprise_x64_dvd_2710518.iso
CRC-32: 20f05fb0
  MD4: 0aacf38da9d8c34bf69f55f7064933f9
  MD5: 41e8f7b03fb2b2a0cbde6b9dbfa3185d
 SHA-1: e404fc0b499e6538de9bc2bd09a494d90f782de4
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js