This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 8 Original MSDN


Windows 8 là hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft cho máy tính cá nhân, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Quá trình phát triển của Windows 8 được bắt đầu trước ngày ra mắt của người tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009.
Nó được công bố ở sự kiện CES 2011, và sau đó là sự ra mắt của 3 phiên bản thử nghiệm từ tháng 9, 2011 đến tháng 5, 2012. Được đưa ra hãng vào ngày 01-08-2012, và được ra mắt vào 26-10-2012. Vào 17-10-2013, Microsoft phát hành Windows 8.1.

1. Enterprise
Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso 
Languages: English 
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50327

Windows 8 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso 
Languages: English 
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50250
2. Multiple Editions (Pro + Core)
Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso 
Languages: English 
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50217

Windows 8 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso 
Languages: English 
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50110
3. Professional VL
Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso 
Languages: English 
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50365

Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English 
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50446
4. Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Industry Pro (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x86_dvd_1966344.iso
Languages: English
SHA1: 54F5A13A26753BC1FEE87795CEF76C635A735D1F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52989

Windows Embedded 8 Industry Pro (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_embedded_8_industry_pro_x64_dvd_1966345.iso
Languages: English
SHA1: AD2D538501FC9A26CC1E2B92BE17E828A2EE09D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52990

Windows Embedded 8 Industry Pro Language Pack (x86 and x64) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_embedded_8_industry_pro_language_pack_x86_x64_dvd_1966340.iso
Languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Czech, Danish, Greek, Estonian, Basque, Finnish, Galician, Hebrew, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Slovak, Slovenian, Thai, Turkish, Ukrainian, Chinese - Hong Kong SAR, Portuguese-Portugal
SHA1: C94EB746A0294ADC067D5D417FCCDB24DF51D40B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=52991
5. Language Packs
Windows 8 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
File Name: mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso
Languages: English, Japanese, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Kyrgyz
SHA1: F8734AF3D58AC80F8455857F65108F3F585F18AE

Windows 8 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages
File Name: mu_windows_8_language_pack_x64_dvd_917544.iso
Languages: English, Japanese, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Spanish, Estonian, Finnish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Multi-Language, Chinese - Hong Kong SAR, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal, Kyrgyz
SHA1: 5A79DC188F8368D8A285D75075E194D15B126929

→ Các bản N

1. Professional N VL
Windows 8 Pro N VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_n_vl_x86_dvd_918877.iso 
Languages: English 
SHA1: 76C7D94B5685E33E86C13DE2B30EBE18B9DB6290
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50493

Windows 8 Pro N VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_n_vl_x64_dvd_918677.iso
Languages: English 
SHA1: A158F608A7080F4566F671D9D45136A51A2C53B2 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50423
2. Enterprise N
Windows 8 Enterprise N (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso 
Languages: English 
SHA1: 4978D608DAE0EC468553032FD63B97A4951FE42C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50342

Windows 8 Enterprise N (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso 
Languages: English 
SHA1: AFFED62BF84DF222CBFCC38B0C21D8B7B9FC74B5 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50202
3. Multiple Editions N (ProN + CoreN)
Windows 8 N (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso 
Languages: English 
SHA1: D61ABA4080FA2E3C580B85632D4318676262C0A1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50159

Windows 8 N (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso 
Languages: English 
SHA1: 774EE8E02E5473387DD3D3471D99E22B6DE5B2D5 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=50282
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js