HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 23 November 2016

ISO Windows 7 SP1 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


N là viết tắt của cụm từ Not with Windows Media Player nghĩa là không có phần mềm Windows Media Player. Đây là phiên bản dành riêng cho thị trường EU tuy nhiên nếu bạn thường dùng 1 trình player khác thì có thể lựa chọn phiên bản này để cài đặt cho PC của mình

I. ISO MSDN

1. Enterprise N
File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x86_dvd_u_677703.iso 
Languages: English 
SHA1: F19B3F9ADB2D4EC08842FA2D3D147E237F9B1D40
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47134

File Name: en_windows_7_enterprise_n_with_sp1_x64_dvd_u_677704.iso 
Languages: English 
SHA1: 3A35801881CB04D537D13479AC4E51510C9771CA 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47111
2. Home Premium N
File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x86_dvd_u_676913.iso 
= Win7_HomePrem_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: F17FB1397797C5E83A3F18E76F19DCEE2B0736D4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46605

File Name: en_windows_7_home_premium_n_with_sp1_x64_dvd_u_676825.iso 
= Win7_HomePrem_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 6496C1221B4D2090EA599ACAFBEE33AA6855AADC 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46573
3. Professional N
File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677328.iso 
= Win7_Pro_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: FDA90230E29052B7B20CA408E961C5D2743041F1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46536

File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677207.iso 
= Win7_Pro_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 59F942BC69CA6D8AB25A3B63A018D86D8ACEE78B 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46833
4. Starter N
File Name: en_windows_7_starter_n_with_sp1_x86_dvd_u_678339.iso 
Languages: English 
SHA1: 6DC7A5C6D1A83ECA0ACFF0B0623C9C6831209D44 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=46919
5. Ultimate N
File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x86_dvd_u_677597.iso 
= Win7_Ult_N_SP1_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: BBF301280FAA00B02F5475CDAA06558F569569E8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47041

File Name: en_windows_7_ultimate_n_with_sp1_x64_dvd_u_677543.iso
= Win7_Ult_N_SP1_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: E01A55499FE9EBA718B59492E55B567F3D6F4E1B 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=47018
6. Home Basic N
 File: 7601.17514.101119-1850_x86fre_clientn_en-us_Retail_HomeBasicN-GSP1RMCNHBFRER_EN_DVD.iso
CRC-32: 20b51549
  MD4: 7c7c73791c7e1e82a3ff5d07cdf2884c
  MD5: e99099850cb84aa595ee2e643abc7387
 SHA-1: 0066777cd70f41cbb925cee46323580a0c1f6f9b

II. ISO VLSC

1. Enterprise N
 File: SW_DVD5_SA_Win_Ent_N_7w_SP1_64BIT_English_-2_MLF_X17-59927.ISO
CRC-32: 83dfbbec
  MD4: 14dc9866451544ff8e0e9208552ae2c6
  MD5: 90831256c1f7207e7cbdfee49ac60d53
 SHA-1: 3a35801881cb04d537d13479ac4e51510c9771ca

 File: SW_DVD5_SA_Win_Ent_N_7w_SP1_32BIT_English_-2 MLF_X17-59925.ISO
CRC-32: 23ddc255
  MD4: 05df643a0b9bf3f6472452eb93accf3a
  MD5: eecb85e15380b08235288eda1aa0b790
 SHA-1: f19b3f9adb2d4ec08842fa2d3d147e237f9b1d40
2. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_7w_SP1_64BIT_English_-2_MLF_X17-59641.ISO
CRC-32: 85227096
  MD4: 2767dc3bd0bbd33fe1b15a4ecf4ac2c0
  MD5: 0c0bba8d1a0b002a848f9d0ddef1ed58
 SHA-1: 3070db6aa11bd776e78bb815c5086f41b287f93c

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_7w_SP1_32BIT_English_-2_MLF_X17-59635.ISO
CRC-32: c11a6b88
  MD4: 522178138862d75525270a5a5c983d5c
  MD5: 5ff253cac8eced8fc7f963bff1070911
 SHA-1: 076db3a97f60a8e8b28355e4dad94d28d32cc22c
III) Bộ công cụ Deployment

1. SDK (Software Development Kit)

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
SHA1: AE454215585A044EBE593E9F71FF1A4BC03D56A8
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_ia64_dvd_400020.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39602

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
SHA1: 3393C98B8468CB3505557854922707510F8B65E1
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x64_dvd_400021.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39603

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
SHA1: 8695F5E6810D84153181695DA78850988A923F4E
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_dvd_400018.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39601

2. WDK (Windows Driver Kit)

Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
SHA1: DE6ABDB8EB4E08942ADD4AA270C763ED4E3D8242
File name: en_windows_driver_kit_version_7.1.0_x86_x64_ia64_dvd_496758.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41608

Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
SHA1: 8CB1F754ACDE465DCAEE17C9B1558681941EB844
File name: en_windows_driver_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_x64_ia64_dvd_400380.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39600
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js