This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 10 Threshold 2 Update Feb 2016 (MSDN & VLSC) Original


Bản cập nhật tháng 2 năm 2016 (OS 10586.104) cho Version 1511 cải thiện đáng kể về hiệu suất
Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN & VLSC, vui lòng check mã SHA1 trước khi cài đặt

I, ISO MSDN

1. Education
File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8380184.iso
= Win10_1511_1_Education_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 44AC13D755CC90AFF396F28D482FF49928D21F77

File Name: en_windows_10_education_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8379701.iso
= Win10_1511_1_Education_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 0454C8E71C53AD6D607EEA6FB24651ADA256E1AD
2. Enterprise
File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8378876.iso
Languages: English
SHA1: CEE9E8F9650B4179ED1B29922442351DD46F50A2

File Name: en_windows_10_enterprise_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8378870.iso
Languages: English
SHA1: 1C4B56B8C08EB9A3EA8C9BF76255CBA6402E4F0F
3. Home Single Language
File Name: Win10_1511_1_SingleLang_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: CFB68F8B1577AEBDFC33ED5A912C1A3BA24BB8CE

File Name: Win10_1511_1_SingleLang_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: 5C5074426086261C4811783321771D7827631F4E
4. Multiple Edition ( Pro + Home )
File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8379634.iso
= Win10_1511_1_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: B57921DDF4672C101F312AA66DD481350035D7E9

File Name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8379694.iso
= Win10_1511_1_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 1FA08DA60F335E8ED33E56FF64C8063C9033E094
5. IoT
File Name: en_windows_10_iot_core_version_1511_updated_feb_2016_x86_arm_dvd_8369778.iso
Languages: English
SHA1: 685345196FBC9FC3D103A3D4C290411C3A1988D6

II, ISO VLSC

1. Enterprise MSDN = Enterprise VLSC

2. Education
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93836.ISO
CRC-32: ac984227
  MD4: 35bdfebf8547e4f0748af2a361858315
  MD5: 6637888b0e8c9580d07b326c95f7da00
 SHA-1: 8b340a8d8ff2f3af62028fd724de46ad0e532ce3

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93835.ISO
CRC-32: ec482d14
  MD4: a661fbd3fdd6ddad17f473c30f4c5ef2
  MD5: 0eb0abd673bffb5caf12110e6b5cd42f
 SHA-1: c36161fc22d3a2dd2a13f7fcd27016a505b04638
3. Professional
 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93913.ISO
CRC-32: 6c081004
  MD4: fdad781396e8e595db55e3a952c85b5d
  MD5: f35342c8f5160215a2216367ad240aeb
 SHA-1: bc4d55bcd0ab2b2787fa642ffc1934852104d0cc

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93914.ISO
CRC-32: ebd9b956
  MD4: b99524204b248a202ef054cac44c8fed
  MD5: bd09dc56c51a6ce137b8c0eb7c4369ea
 SHA-1: ed6403cc3425f4b1afacf400e97d90c25bb7780b
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js