This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 10 Threshold 2 Update Feb 2016 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ các phiên bản N của kênh VLSC & MSDN được cập nhật tại đây. Vui lòng check kĩ mã SHA1 trước khi cài đặt


I, ISO MSDN

1. Education N
Windows 10 Education N, Version 1511 (Updated Feb 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8370481.iso 
= Win10_1511_1_Education_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 5B22992DD6ADAE7DE03FCC4DFCCEE7B5E6069523

Windows 10 Education N, Version 1511 (Updated Feb 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8380198.iso 
= Win10_1511_1_Education_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: A2DAC22DF4E8039AC61B9C0C4BDC0AF01D4D1A41 
2. Enterprise N
Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (Updated Feb 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8378794.iso 
Languages: English 
SHA1: 452CFA6B54F5A4EE2265133922C49F3B377E34FC

Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (Updated Feb 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8378824.iso 
Languages: English 
SHA1: 416EC29DF70C94C8267F0516DAB1B6EA30E225BD 
3. Multiple Editions N (Pro N + Home N)
Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Feb 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x64_dvd_8380045.iso 
= Win10_1511_1_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: E66F4895C406EF6EB6125894651325C70284E7B3

Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Feb 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_feb_2016_x86_dvd_8380224.iso 
= Win10_1511_1_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: B9EB34A056D64737C2CB62E6B264153E8155FF4C 
II, ISO VLSC

1. Education N
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93661.ISO
CRC-32: 8a271dcc
  MD4: 4d377ea9d874a77506ace42ec61e6ef9
  MD5: 5bd5e5f8594f71987e9fd8da6c9b2ae8
 SHA-1: ddab3c7af0f2b6827e953f3138747398e4cc71e1

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93662.ISO
CRC-32: 3b690356
  MD4: 09f31013c17939413ec3308604aa2380
  MD5: ad0ebfbe3a96c73dae1e4a8932792ce8
 SHA-1: dc243c01e7e0426322d3263d27c9e2f9712320cd
2. Enterprise N MSDN = Enterprie N VLSC

3. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.1_32BIT_English_MLF_X20-93983.ISO
CRC-32: 2a776488
  MD4: 8052f23e93d02677992d16f463adc3af
  MD5: 991722c6a2b6ca793e78472f0bc4b7b1
 SHA-1: a929fc8a5abc5a7d607f65f364c1acde2a9e2b36

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.1_64BIT_English_MLF_X20-93984.ISO
CRC-32: b79ec9f3
  MD4: a71595726a07c58d33b0accc35fb8060
  MD5: a1f586d2c9fe7bcef2d4055a5f49230a
 SHA-1: 18854bfe0fcd00e17b6acd28fc2b8bd93e349ee9
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js