This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 10 Threshold 2 Update Apr 2016 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original

 
Trọn  bộ ISO cài đặt Windows 10 Threshold 2 Update Apr 2016  các phiên bản N tải từ kênh MSDN và VLSC

I, ISO MSDN

1. Education N
Windows 10 Education N, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8712393.iso
= Win10_1511_2_Education_N_English_x32.iso
Languages: English
SHA1: 796446615A10795F1D29940CB1DD9F68C5CF3020 

Windows 10 Education N, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_education_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8705540.iso
= Win10_1511_2_Education_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 52CD89738F77083DF42F0243303618D4F8E7E492 
2. Enterprise N
Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8713897.iso 
Languages: English 
SHA1: B8870178EB048C8E1205E9847B46206F5F3712E7 

Windows 10 Enterprise N, Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8709271.iso 
Languages: English 
SHA1: 99D627B47840AC49F10CA1A1A605BA7DB4F14F53 
3. Multiple Editions N (Pro N + Home N)
Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Apr 2016) (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x64_dvd_8710592.iso
= Win10_1511_2_N_English_x64.iso
Languages: English
SHA1: EDC8B56279BAEF8F9A9C97744426DBCE3083CAC6 

Windows 10 N (Multiple Editions), Version 1511 (Updated Apr 2016) (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_updated_apr_2016_x86_dvd_8708069.iso
= Win10_1511_2_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 05233FCE77FA062BB6A94F5CC4D55A134756D5AF 
II, ISO VLSC

1. Education N
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99447.ISO
CRC-32: 00ec2f3e
  MD4: 8641b5861f04e03d5c208b5590e57e21
  MD5: a93310a312e7361bcda2c03ced7f18a3
 SHA-1: fcb2a1fa12ea267149850d51209afc4e69954a94

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99448.ISO
CRC-32: 93405a26
  MD4: eaf96b6b972aaea1194f6a3022847807
  MD5: 05200640ff98105663f97deb5a94f8da
 SHA-1: 2af73a282e945c625195fe5295ce85254679a58d
2. Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC

3. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_32BIT_English_MLF_X20-99766.ISO
CRC-32: e63dceef
  MD4: 1faf2a1a6c915ddaa46b76043d26e03c
  MD5: baae177bab949b496ce2d1d962bc0743
 SHA-1: 6e2fadef9b0388e71745f4702a12dcdb3fa66b8b

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511.2_64BIT_English_MLF_X20-99767.ISO
CRC-32: bd788c7a
  MD4: d1f3a9c8964833db72b75913fc0206a6
  MD5: 3462920063e753467fd667da1fd3a261
 SHA-1: 86c644e89694d21a541fd3487d61902e4dd4fa2c
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js