This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

ISO Windows 10 Threshold 2 (MSDN & VLSC) Original


Sau khi ra mắt bản 10240 chưa lâu, MS tiếp tục tung ra bản cập lớn cho Windows 10 với cái tên Threshold 2 (OS Build 10586.0) với những thay đổi đáng kể về giao diện cũng như hiệu suất

Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN và VLSC, bạn vui lòng check mã SHA1 trước khi cài đặt !

I, ISO MSDN

1. Education
File name: en_windows_10_education_version_1511_x64_dvd_7223856.iso
= Win10_1511_Education_English_x64.iso
Language: English
SHA1: c7805f2d272ce447009f5d5b17128ed2705b5ae0

File name: en_windows_10_education_version_1511_x86_dvd_7223868.iso
= Win10_1511_Education_English_x32.iso
Language: English
SHA1: d0507f8547b938278d995b1d7d7b521196f83b22
2. Enterprise
File name: en_windows_10_enterprise_version_1511_x64_dvd_7224901.iso
Language: English
SHA1: 25043ca5c5c56d6380609a203344481ab8e15247

File name: en_windows_10_enterprise_version_1511_x86_dvd_7224912.iso
Language: English
SHA1: e724ac3b79632bf4f4ae3d978903bad73b2dd520
3. Home Single Language
File name: Win10_1511_SingleLang_English_x32.iso
Language: English
SHA1: 7534AD755F96734EBD486EEA662B58A59E54B969

File name: Win10_1511_SingleLang_English_x64.iso
Language: English
SHA1: 297AC867BD8461BD8AF12C4578BA5619964AAE1E
4. Multiple Edition ( Pro + Home )
File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223712.iso
= Win10_1511_English_x64.iso
Language: English
SHA1: 875ec108288b9f581e5d8099cf0edb79f0f3e483

File name: en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x86_dvd_7223716.iso
= Win10_1511_English_x32.iso
Language: English
SHA1: 5d406d89656f8548fd0f410bd66de59be05b081b

II, ISO VLSC

1. Education
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82159.ISO
CRC-32: 027d3007
  MD4: 25f0fee1dbf201d3794c12c19633330a
  MD5: 85b56a275cebd0c0fd63dc4e45f60fbe
 SHA-1: ddc451b4f5ae4dd7a58edfb9a3c4be37b5dfa73f

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82160.ISO
CRC-32: faea6436
  MD4: 0fe69a4be7a4c07b7ac55ca6e5e3a4a9
  MD5: 7e9839c7473d2eac22029e53ef337621
 SHA-1: 4c9ad9fcbc24ead9aa6131385a871da80120820f
2, Enterprise MSDN = Enterprise VLSC
 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82287.ISO
CRC-32: 8bb34164
  MD4: ffcf4eaf7a3aff5171d9f2ea60053734
  MD5: ac6df5aaa6b3755fc6e8e2cb7d5294dd
 SHA-1: e724ac3b79632bf4f4ae3d978903bad73b2dd520

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82288.ISO
CRC-32: e05e8bad
  MD4: 3f8846edb82b88f2ed836fa7a46b95a0
  MD5: 6d11fd855c9d5356f47c90f89ecd9283
 SHA-1: 25043ca5c5c56d6380609a203344481ab8e15247
3. Professional
 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82415.ISO
CRC-32: d6d94b1b
  MD4: fc0e8b2a3bc3db8aa2c7bb21965bf28d
  MD5: 2e7fa51963edaa3fa28c5e407c1c7892
 SHA-1: f05cd8d64e698deac854e7ca56b31017fe10e22d

 File: SW_DVD5_Win_Pro_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82416.ISO
CRC-32: 456cb90a
  MD4: 28a2582bedaed308da875587be428f5b
  MD5: 30d5846cce90f6bf728245d696e1b73f
 SHA-1: f77830beca3d2ff2f3a6faa3fe14952d5a7706a5
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js