HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 24 November 2016

ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ các phiên bản N bản Redstone 1 từ kênh MSDN và VLSC được cập nhật tại đây.
OS Build 14393.0. Bạn check kĩ mã SHA1 sau khi tải về để quá trình cài không gặp lỗi nhé !

I, ISO MSDN

1, Education N
File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055560.iso 
= Win10_1607_Education_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: BF2EE8F5FD96CB40FF774FB2CB3261C845E35E9D 

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055347.iso 
= Win10_1607_Education_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 0EE83F4F049CDF84545BBA65B96002BBDE6BFDCF
2, Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC

3, Multiple EditionN ( ProN + HomeN )
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9053861.iso 
= Win10_1607_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 8E21B5EC1C2A0955F55AC6E0C77AA9634D832570 

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9056952.iso 
= Win10_1607_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 0DA160FD2A2D1952D86B83663AC50EDA96C0E7F5 
4, EnterpriseSN
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_9058202.iso 
Languages: English 
SHA1: 3F8F9811A7E72ADF88215060E38BA81340DFB0C0 

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x64_dvd_9057894.iso 
Languages: English 
SHA1: B5D4911BD53EC5029781ADE0937DAD43C4ED90F6 

II, ISO VLSC

1, Education N
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
CRC-32: A21FEEC0
  MD4: ACEFA6777F6B7E1FFFA2ED28BE9976F0
  MD5: EB187BE50AFE34887DFA8B4B10A9CD72
SHA-1: 2E71812598B9E206074BD4139DCFA77407716EC9

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
CRC-32: 29FBC3BC
  MD4: E9A0D66743F9DE1D152966ADC2F8B74E
  MD5: 63795D65ECFFFE3FD7777C730AE447DD
 SHA-1: D59B065481BBC10EC3CB1AB8E722AF39CD6F2CC6
2, Enterprise N
 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
CRC-32: 1574fd6a
  MD4: 07eec48e5256b981964170415fbdc15e
  MD5: b3c9cf210f2d4cc21b0f671dd7c40ecd
 SHA-1: a598239f0beabd4530fa9d87ff0329d296833890

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
 CRC-32: D33F5DA6
  MD4: 4ECA001C3B43D3CB90D4CF40ED4261FC
  MD5: B2E5F0047E3E5C6C9E4549294FF000EA
 SHA-1: F58C972CDCF832B7A4557274584AEF873AABAAA3
3. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
CRC-32: 5fffb961
  MD4: 5da81eafbfb860183ab337c48deaa006
  MD5: 05f6481a21c12c088b2eea83608a8794
 SHA-1: 417c54aee78a708e13ea8fe857f150e68b1982cd

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
CRC-32: 7386fabf
  MD4: 0a4d4458bd4304aeb8736df906d2af2f
  MD5: 971fa9abcfdc7140a72f278b1a770fe3
 SHA-1: ccf010287927f9f2e013e26d792153428cf49f49
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js