Labels

ISO Windows 10 Redstone 1 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ các phiên bản N bản Redstone 1 từ kênh MSDN và VLSC được cập nhật tại đây.
OS Build 14393.0. Bạn check kĩ mã SHA1 sau khi tải về để quá trình cài không gặp lỗi nhé !

I, ISO MSDN

1, Education N
File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055560.iso 
= Win10_1607_Education_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: BF2EE8F5FD96CB40FF774FB2CB3261C845E35E9D 

File Name: en_windows_10_education_n_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055347.iso 
= Win10_1607_Education_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 0EE83F4F049CDF84545BBA65B96002BBDE6BFDCF
2, Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC

3, Multiple EditionN ( ProN + HomeN )
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9053861.iso 
= Win10_1607_N_English_x64.iso
Languages: English 
SHA1: 8E21B5EC1C2A0955F55AC6E0C77AA9634D832570 

File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9056952.iso 
= Win10_1607_N_English_x32.iso
Languages: English 
SHA1: 0DA160FD2A2D1952D86B83663AC50EDA96C0E7F5 
4, EnterpriseSN
File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x86_dvd_9058202.iso 
Languages: English 
SHA1: 3F8F9811A7E72ADF88215060E38BA81340DFB0C0 

File Name: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_n_x64_dvd_9057894.iso 
Languages: English 
SHA1: B5D4911BD53EC5029781ADE0937DAD43C4ED90F6 

II, ISO VLSC

1, Education N
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07005.ISO
CRC-32: A21FEEC0
  MD4: ACEFA6777F6B7E1FFFA2ED28BE9976F0
  MD5: EB187BE50AFE34887DFA8B4B10A9CD72
SHA-1: 2E71812598B9E206074BD4139DCFA77407716EC9

File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07006.ISO
CRC-32: 29FBC3BC
  MD4: E9A0D66743F9DE1D152966ADC2F8B74E
  MD5: 63795D65ECFFFE3FD7777C730AE447DD
 SHA-1: D59B065481BBC10EC3CB1AB8E722AF39CD6F2CC6
2, Enterprise N
 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-06998.ISO
CRC-32: 1574fd6a
  MD4: 07eec48e5256b981964170415fbdc15e
  MD5: b3c9cf210f2d4cc21b0f671dd7c40ecd
 SHA-1: a598239f0beabd4530fa9d87ff0329d296833890

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-06997.ISO
 CRC-32: D33F5DA6
  MD4: 4ECA001C3B43D3CB90D4CF40ED4261FC
  MD5: B2E5F0047E3E5C6C9E4549294FF000EA
 SHA-1: F58C972CDCF832B7A4557274584AEF873AABAAA3
3. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_32BIT_English_MLF_X21-07318.ISO
CRC-32: 5fffb961
  MD4: 5da81eafbfb860183ab337c48deaa006
  MD5: 05f6481a21c12c088b2eea83608a8794
 SHA-1: 417c54aee78a708e13ea8fe857f150e68b1982cd

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07319.ISO
CRC-32: 7386fabf
  MD4: 0a4d4458bd4304aeb8736df906d2af2f
  MD5: 971fa9abcfdc7140a72f278b1a770fe3
 SHA-1: ccf010287927f9f2e013e26d792153428cf49f49
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1