This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 10 November 2016

ISO Office MSDN 2013 with SP1 Original

ISO Office MSDN 2013 with SP1 Original
  Đây là phiên bản được tạo ra giữa bản RTM phát hành và tích hợp thêm gói SP1 với những cải thiện lớn về chức năng và độ bảo mật, key sử dụng để kích hoạt là key Retail

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

Link tải 

1. Pro Plus (English)
File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3928181.iso
Languages: English
SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A

File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928183.iso
Languages: English
SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F

File Name: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928186.iso
Languages: English
SHA1: 48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
2. Pro Plus (Vietnamese)
File Name: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3932633.iso
Languages: Vietnamese
SHA1: 22CEC581C91A4CB273CAA03642C41C5B24946BCD

File Name: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928769.iso
Languages: Vietnamese
SHA1: 1C9B24356E0288E76AF19634A291CE868F1DDD06

File Name: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928770.iso
Languages: Vietnamese
SHA1: CEEE71654F40017A77B3FD21FFF04F8B8B33110A
3. Project Pro
File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_3911253.exe
Languages: English
SHA1: 4C2806A60A74FC40EAB75BD467548CC0BCCE7B89

File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3911496.iso
Languages: English
SHA1: 2FDDDF30DF95D9280FC90BA6EB94AB2EDD0BE65A

File Name: en_project_professional_2013_with_sp1_x64_3911357.exe
Languages: English
SHA1: D4F104D9701F78545AB540087C0B163C0B4FD6D4
4. Visio Pro
File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_3910851.exe
Languages: English
SHA1: B89F7554460C830936A3CF1E15B76990524B363A

File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x64_3910816.exe
Languages: English
SHA1: 321FB5DAB4BACEBC40FEC3682B0ED5039A9B5B80

File Name: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3910950.iso
Languages: English
SHA1: BD83DFDD1C96120CF7EB7AF73752264B1423E423
FULL CHECKSUM
Spoiler: 
  File: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3932633.iso
 CRC-32: 1f6dcb0f
  MD4: 968fb62fa2a1f674469368d06cf812e1
  MD5: a3969a2af971ac9b2e6ec3c2490535f0
 SHA-1: 22cec581c91a4cb273caa03642c41c5b24946bcd
SHA-256: b55283e39f9d8d26870dcffcb83b3633b453527e908156bcc4b04ea45230471d

  File: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928183.iso
 CRC-32: cd901d73
  MD4: 1c7f6f6609ff98dca0d1e08589eb5977
  MD5: 4c3fe8d2f55c991510c92ae82d028e5c
 SHA-1: 45279c0ec7c75f82980f1d63bd05650d17264a4f
SHA-256: 446088484ec55ab08f007fc537d4244608e27398069c43f4e412af46dd283e8f

  File: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928186.iso
 CRC-32: b9408f50
  MD4: dfa0ea626e5e27b8771e011cdf731579
  MD5: 930c98bb5c1a6a3c735e9a9fc59be31b
 SHA-1: 48f5a9d5457ef7d9d3bdbfa56bfd515ec8b25615
SHA-256: 2cd2b353bea26999e8f5ba9692ac086ed9834fe31b9b8cf488715b5fe652e58f

  File: en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_dvd_3928181.iso
 CRC-32: 9ac6e461
  MD4: 5a6cb37115dc72a69128c69a3940dd3e
  MD5: 5077ca23b4c058dbb1454ef84caa4f49
 SHA-1: 2e8218dac87d784c18b7a16d7d4f6b44a37e574a
SHA-256: dcef7de8c65517e9299f7a1f3ce9bce89be4b2bdd916231ec3b994796f699dbb

  File: en_project_professional_2013_with_sp1_x64_3911357.exe
 CRC-32: d3869a29
  MD4: e4bc4612fc6453aed5db0c97b01bc3fa
  MD5: 7be4c53139bac663c35808c236a27964
 SHA-1: d4f104d9701f78545ab540087c0b163c0b4fd6d4
SHA-256: c48a377f837f6f810ee0533518bbe126c289cd81d0b31e3454447886b8af8242

  File: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_3911253.exe
 CRC-32: aa35d2ff
  MD4: a9bfdfcd87be1361cf5f544c99b30127
  MD5: 09dd898851d5dc409ad2d92c050bea99
 SHA-1: 4c2806a60a74fc40eab75bd467548cc0bcce7b89
SHA-256: 5080c952b79ed791a2b75a75d793d16e8392b7c83bd8393dd81d89403a2d7abf

  File: en_project_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3911496.iso
 CRC-32: a944eb17
  MD4: 9d4cb3a5293e7eb67241945c630153ff
  MD5: 72b649ca4a1b8d99491c42eacf64ad4e
 SHA-1: 2fdddf30df95d9280fc90ba6eb94ab2edd0be65a
SHA-256: a4900e999cc3ef310db777dcf72c38c83065b3c5ba9c3474d9f6ece95f4ad818

  File: en_visio_professional_2013_with_sp1_x64_3910816.exe
 CRC-32: 8b105635
  MD4: b24b433c3fa5955a7a991ed44ad01a5a
  MD5: 77c4e64a233469955d0bf96f02efd0e4
 SHA-1: 321fb5dab4bacebc40fec3682b0ed5039a9b5b80
SHA-256: 2798082ed24fe6551215aee7315fc75406276dd65a237c7ddff1ef018fa1f883

  File: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_3910851.exe
 CRC-32: 55812de3
  MD4: 0ac087f2472a42d22184dc7df8ff07c9
  MD5: 5fe60ad12b417e00e519ddfed8a7b277
 SHA-1: b89f7554460c830936a3cf1e15b76990524b363a
SHA-256: c6d08074b78130b041606b93bf8c2ee09a85903642c428da7bb8308f489fe951

  File: en_visio_professional_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3910950.iso
 CRC-32: 12174683
  MD4: 867cecf35c712cae69f48752e54329b7
  MD5: 5976717c9666f20f944061647041eb6d
 SHA-1: bd83dfdd1c96120cf7eb7af73752264b1423e423
SHA-256: 0937def836b498e00fb1bd8330599d42a62dfb73e78e7780f62a2c3c50eca11d

  File: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64_dvd_3928769.iso
 CRC-32: 36aab686
  MD4: daba5a7657675045f3cbb800607e8758
  MD5: 7bc951d541c1f55969596cedfd2973c3
 SHA-1: 1c9b24356e0288e76af19634a291ce868f1ddd06
SHA-256: cb91b2be1041b14fe195d42a6733c380eacb51e7b6c5aeddcc0b6c120834f632

  File: vi_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86_and_x64_dvd_3928770.iso
 CRC-32: 7cdf4b4b
  MD4: 524410c4d3ed8b4b5319bf6e0d52a962
  MD5: a4c6b2c1494da489f56b87ca22aeb65a
 SHA-1: ceee71654f40017a77b3fd21fff04f8b8b33110a
SHA-256: eadb27859aef4de2b15d518d77bca6e9b8b47371ddab7cee6e2714bab0d6bb3b
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js