This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 10 November 2016

ISO Office MSDN 2013 RTM Original

ISO Office MSDN 2013 RTM Original


   Bộ cài chính thức được phát hành chưa bao gồm gói cập nhật SP1 nên dung lượng nhẹ, key sử dụng kích hoạt là key Retail nên hãy cân nhắc trước khi tải và cài

Trong trường hợp không kích hoạt được thì hãy để lại comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ nếu có thể

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus (English)
File Name: en_office_professional_plus_2013_x86_dvd_1123673.iso
Languages: English
SHA1: 36a70d4d1a2f42282f4d7175a37264a57da35a91

File Name: en_office_professional_plus_2013_x64_dvd_1123674.iso
Languages: English
SHA1: 377f1f97dbe99104cf053df3632377f07c9310c7

File Name: en_office_professional_plus_2013_x86_x64_dvd_1135709.iso
Languages: English
SHA1: 422AEEEE73294E6A5B18AF5829A8219AEE2948BD
2. Pro Plus (Vietnamese)
File Name: vi_office_professional_plus_2013_x86_x64_dvd_1771077.iso
Languages: Vietnamese
SHA1: 37715CB466846D553AE719CCEA6DD336F3040195
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=52801
3. Project Pro
File Name: en_project_professional_2013_x86_1123807.exe
Languages: English
SHA1: 3a44d77f437fac9f59a9afe5d1915a81106b0fa4

File Name: en_project_professional_2013_x64_1123813.exe
Languages: English
SHA1: ed737bd07ec815d898f5a72b773f529a8d3aafdc

File Name: en_project_professional_2013_x86_x64_dvd_1134695.iso
Languages: English
SHA1: 17E848B8D1F3246E2FBD86A2F3EEC4537D67B9C5
4. Visio Pro
File Name: en_visio_professional_2013_x86_1123796.exe
Languages: English
SHA1: cc91588734c11afa15703e29169919fd476e4e60

File Name: en_visio_professional_2013_x64_1123802.exe
Languages: English
SHA1: 6812cb3a4967824fefe29e302968f13b98fa85c6

File Name: en_visio_professional_2013_x86_x64_dvd_1134691.iso
Languages: English
SHA1: 601A4D28B7EFA6DDC4E0505B658DD6B618A696B3
5, Language Packs ( English )
Office 2013 Single Language Packs (x64) - DVD (English)
SHA1: 3E6F39ED7024C6E1F453DB60C5A162D890474812
File name: en_office_2013_single_language_packs_x64_dvd_1134646.iso

Office 2013 Single Language Packs (x86 and x64) - DVD (English)
SHA1: D816139A4822A02CB397B05197EC6C510D279295
File name: en_office_2013_single_language_packs_x86_x64_dvd_1134648.iso

Office 2013 Single Language Packs (x86) - DVD (English)
SHA1: 28ECB72C0C075ECAA2BA92D1F56842741A937DF2
File name: en_office_2013_single_language_packs_x86_dvd_1134644.iso
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js