Labels

ISO Office MSDN 2010 with SP1 Original


  Bộ cài Office 2010 SP1 đầy đủ được tải về từ kênh MSDN và https://www.microsoft.com/en-us/software-download/office sử dụng key Retail để kích hoạt. Do tích hợp sẵn gói cập nhật SP1 nên dung lượng sẽ lớn hơn bản RTM

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Home and Business
File: Office_HB_2010_English_x32.exe
Size: 987942848 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 5EE7DA6AD38A79EDD527A829D87FC4B6
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901
CRC32: FDA9EFCB

File: Office_HB_2010_English_x64.exe
Size: 1131295672 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 1D8ABAA73683059192619AA6DA886EC8
SHA1: 1415B99B9553058D093C2DB77A486B3C69EBE4B8
CRC32: B4D09E7F
2. Home And Student
File Name: Office_HS_2010_English_x64.exe
Languages: English
SHA1: 1415b99b9553058d093c2db77a486b3c69ebe4b8

File Name: Office_HS_2010_English_x86.exe
Languages: English
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901

* SP0

File: Office_HS_2010_TechG_English_x32.exe
Size: 704809728 bytes
File Version: 14.0.5119.5000
MD5: 8370E4EB40538B121AB7911ED30AC6A8
SHA1: 026484DD5576FC41EE4B45B4645EE05181DAEE36
CRC32: 2FD2F4BA

File: Office_HS_2010_TechG_English_x64.exe
Size: 790361424 bytes
File Version: 14.0.5119.5000
MD5: 7436D7A33B2FAAA18ECCD45B4E6424B2
SHA1: 2F7077E0FC78E47EBF267BD8A921F5735A744BC2
CRC32: F341F6E3
3. Pro Plus
File Name: en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730330.iso
Languages: English
SHA1: EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB

File: Office_2010_ProPlusAc_SP1_English_x64.exe
Size: 1201807088 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 42761B2E4E65DF9493DDE94F57B97E50
SHA1: 4F6A31125C6E60472F50DD9AD291AA7C934CFB80
CRC32: 30919B3D

File: Office_2010_ProPlusAc_SP1_English_x32.exe
Size: 1050389616 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 9EBECE02AFCD23FF8A09434DE9A1CB01
SHA1: 095CEB7744706996283DC7D79E7B2CD3B162F689
CRC32: BDAA4C6C
4. Professional
File: Office_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 987942848 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 5EE7DA6AD38A79EDD527A829D87FC4B6
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901
CRC32: FDA9EFCB

File: Office_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 1131295672 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 1D8ABAA73683059192619AA6DA886EC8
SHA1: 1415B99B9553058D093C2DB77A486B3C69EBE4B8
CRC32: B4D09E7F
5. Project Pro
File: Project_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 387422832 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 008ECA48D9E0533D1ACE130C541CA8FD
SHA1: A5B9B4B2851A225C426063225722070FC41C2A4F
CRC32: 426852BF

File: Project_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 455276920 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: C2B4E720E75C59C3FED7612BC081C6EF
SHA1: 6074EAA74605D44D69CA1C3B8B5734F3469D1C08
CRC32: CD5508CC

File Name: en_project_professional_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730314.iso
Languages: English
SHA1: FC7B9E28E4E9922D86AB60B7EE06B32E4228C79C
6. Project Std
File: Project_2010_English_x32.exe
Size: 374688288 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 45EB862FEFEE0901D0C621645F9DCE99
SHA1: 2723AED9C5E5C0F620C92FD01D4372B54DE841FD
CRC32: E76EB933

File:Project_2010_English_x64.exe
Size: 426941096 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: B7702B4874627274F9693469EF500013
SHA1: F248C03A81B4DD3DF71D4DD396E474F38E502D4A
CRC32: 65DD305F

File Name: en_project_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730334.iso
Languages: English
SHA1: 5D77FD49E4400A602AACCB7AE72CD928443E9325
7. Standard
File Name: en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730335.iso
Languages: English
SHA1: 3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
8. Visio Premium
File Name: Visio_Premium_2010_English_x32.exe
Languages: English
SHA1: 21b9d862ae72b0c0eddebacc8e6473706755fed8

File Name: Visio_Premium_2010_English_x64.exe
Languages: English
SHA1: 4d5c8626c6c9c5632c72a110e9548005da50fd1e
9. Visio Pro
File: Visio_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 460111072 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: CB06A2C5A3CE38483C0DF1B0445D922A
SHA1: 21B9D862AE72B0C0EDDEBACC8E6473706755FED8
CRC32: 79BFC8D8

File: Visio_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 545459680 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 4148A8C9DD46CF187FD6E71C3ADEE609
SHA1: 4D5C8626C6C9C5632C72A110E9548005DA50FD1E
CRC32: BB474931
10. Visio Std
File: Visio_Standard_2010_English_x32.exe
Size: 460111072 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: CB06A2C5A3CE38483C0DF1B0445D922A
SHA1: 21B9D862AE72B0C0EDDEBACC8E6473706755FED8
CRC32: 79BFC8D8

File: Visio_Standard_2010_English_x64.exe
Size: 545459680 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 4148A8C9DD46CF187FD6E71C3ADEE609
SHA1: 4D5C8626C6C9C5632C72A110E9548005DA50FD1E
CRC32: BB474931

File Name: en_visio_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730325.iso
Languages: English
SHA1: 4CA95B9FF032E580798EE1415D4FAF38352BF3A5