This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office MSDN 2010 with SP1 Original


Bộ cài Office 2010 SP1 đầy đủ được tải về từ kênh MSDN và https://www.microsoft.com/en-us/software-download/office sử dụng key Retail để kích hoạt. Do tích hợp sẵn gói cập nhật SP1 nên dung lượng sẽ lớn hơn bản RTM

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Home and Business
File: Office_HB_2010_English_x32.exe
Size: 987942848 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 5EE7DA6AD38A79EDD527A829D87FC4B6
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901
CRC32: FDA9EFCB

File: Office_HB_2010_English_x64.exe
Size: 1131295672 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 1D8ABAA73683059192619AA6DA886EC8
SHA1: 1415B99B9553058D093C2DB77A486B3C69EBE4B8
CRC32: B4D09E7F
2. Home And Student
File Name: Office_HS_2010_English_x64.exe
Languages: English
SHA1: 1415b99b9553058d093c2db77a486b3c69ebe4b8

File Name: Office_HS_2010_English_x86.exe
Languages: English
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901

* SP0

File: Office_HS_2010_TechG_English_x32.exe
Size: 704809728 bytes
File Version: 14.0.5119.5000
MD5: 8370E4EB40538B121AB7911ED30AC6A8
SHA1: 026484DD5576FC41EE4B45B4645EE05181DAEE36
CRC32: 2FD2F4BA

File: Office_HS_2010_TechG_English_x64.exe
Size: 790361424 bytes
File Version: 14.0.5119.5000
MD5: 7436D7A33B2FAAA18ECCD45B4E6424B2
SHA1: 2F7077E0FC78E47EBF267BD8A921F5735A744BC2
CRC32: F341F6E3
3. Pro Plus
File Name: en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730330.iso
Languages: English
SHA1: EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB

File: Office_2010_ProPlusAc_SP1_English_x64.exe
Size: 1201807088 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 42761B2E4E65DF9493DDE94F57B97E50
SHA1: 4F6A31125C6E60472F50DD9AD291AA7C934CFB80
CRC32: 30919B3D

File: Office_2010_ProPlusAc_SP1_English_x32.exe
Size: 1050389616 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 9EBECE02AFCD23FF8A09434DE9A1CB01
SHA1: 095CEB7744706996283DC7D79E7B2CD3B162F689
CRC32: BDAA4C6C
4. Professional
File: Office_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 987942848 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 5EE7DA6AD38A79EDD527A829D87FC4B6
SHA1: CDFD86ED5F4E2DB308A4A039FB5EE0FE0724B901
CRC32: FDA9EFCB

File: Office_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 1131295672 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 1D8ABAA73683059192619AA6DA886EC8
SHA1: 1415B99B9553058D093C2DB77A486B3C69EBE4B8
CRC32: B4D09E7F
5. Project Pro
File: Project_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 387422832 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 008ECA48D9E0533D1ACE130C541CA8FD
SHA1: A5B9B4B2851A225C426063225722070FC41C2A4F
CRC32: 426852BF

File: Project_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 455276920 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: C2B4E720E75C59C3FED7612BC081C6EF
SHA1: 6074EAA74605D44D69CA1C3B8B5734F3469D1C08
CRC32: CD5508CC

File Name: en_project_professional_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730314.iso
Languages: English
SHA1: FC7B9E28E4E9922D86AB60B7EE06B32E4228C79C
6. Project Std
File: Project_2010_English_x32.exe
Size: 374688288 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 45EB862FEFEE0901D0C621645F9DCE99
SHA1: 2723AED9C5E5C0F620C92FD01D4372B54DE841FD
CRC32: E76EB933

File:Project_2010_English_x64.exe
Size: 426941096 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: B7702B4874627274F9693469EF500013
SHA1: F248C03A81B4DD3DF71D4DD396E474F38E502D4A
CRC32: 65DD305F

File Name: en_project_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730334.iso
Languages: English
SHA1: 5D77FD49E4400A602AACCB7AE72CD928443E9325
7. Standard
File Name: en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730335.iso
Languages: English
SHA1: 3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
8. Visio Premium
File Name: Visio_Premium_2010_English_x32.exe
Languages: English
SHA1: 21b9d862ae72b0c0eddebacc8e6473706755fed8

File Name: Visio_Premium_2010_English_x64.exe
Languages: English
SHA1: 4d5c8626c6c9c5632c72a110e9548005da50fd1e
9. Visio Pro
File: Visio_Pro_2010_English_x32.exe
Size: 460111072 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: CB06A2C5A3CE38483C0DF1B0445D922A
SHA1: 21B9D862AE72B0C0EDDEBACC8E6473706755FED8
CRC32: 79BFC8D8

File: Visio_Pro_2010_English_x64.exe
Size: 545459680 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 4148A8C9DD46CF187FD6E71C3ADEE609
SHA1: 4D5C8626C6C9C5632C72A110E9548005DA50FD1E
CRC32: BB474931
10. Visio Std
File: Visio_Standard_2010_English_x32.exe
Size: 460111072 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: CB06A2C5A3CE38483C0DF1B0445D922A
SHA1: 21B9D862AE72B0C0EDDEBACC8E6473706755FED8
CRC32: 79BFC8D8

File: Visio_Standard_2010_English_x64.exe
Size: 545459680 bytes
File Version: 14.0.6023.1000
MD5: 4148A8C9DD46CF187FD6E71C3ADEE609
SHA1: 4D5C8626C6C9C5632C72A110E9548005DA50FD1E
CRC32: BB474931

File Name: en_visio_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_730325.iso
Languages: English
SHA1: 4CA95B9FF032E580798EE1415D4FAF38352BF3A5

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js