Labels

ISO Office MSDN 2010 RTM Original

ISO Office MSDN 2010 RTM Original

Bộ cài office chính thức được phát hành và chưa bao gồm gói SP1
Lưu ý bộ office 2010 không bao gồm gói ngôn ngữ tiếng việt, key sử dụng để kích hoạt là key retail

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus
File Name: en_office_professional_plus_2010_x86_x64_dvd_515529.iso
Languages: English
SHA1: C9A8C94328168041E09B3F4A9A529F6A1945C270

File Name: en_office_professional_plus_2010_x86_515486.exe
Languages: English
SHA1: 0E1840BF1AA81077692AF651BEFB75648CD9FAA7

File Name: en_office_professional_plus_2010_x64_515489.exe
Languages: English
SHA1: 7C2F2D5F8C273724EEC70A9EFA2DDD800FE3265F
2. Project Pro
File Name: en_project_professional_2010_x86_515560.exe
Languages: English
SHA1: 220DF5AABC309F3F6A0338D8FE97539E08B4D6E6

File Name: en_project_professional_2010_x64_515566.exe
Languages: English
SHA1: 28105DCD8ECB0CF6FE55DB0A047C8F0CCCDD7971
3. Project Std
File Name: en_project_standard_2010_x86_516834.exe
Languages: English
SHA1: 18005D808411D077A8FB7748A6FE9F0725EC2410

File Name: en_project_standard_2010_x64_516836.exe
Languages: English
SHA1: D07EFAC9B137ABD31BD4C68E0DCBC9414917A5D0
4. Standard
File Name: en_office_standard_2010_x86_515544.exe
Languages: English
SHA1: 31CA5A5D2EE93106EDEB8A5A87C6555170DA4081

File Name: en_office_standard_2010_x64_515548.exe
Languages: English
SHA1: FE21915C54C552A4D1A7D394A1CA5E7E6BD769BA

File Name: en_office_standard_2010_x86_x64_dvd_515793.iso
Languages: English
SHA1: 5D63124DA00720CCA8ED6C4E9DDD85AA069A8FE9
5. Visio
File Name: en_visio_2010_x86_516534.exe
Languages: English
SHA1: 33D40FA3E990C40D8635760EDA61DD8D35111717

File Name: en_visio_2010_x64_516535.exe
Languages: English
SHA1: A483B068CAE6EAB263C828C65AD1D4E825B5BF11
6. Language Packs
Office 2010 Language Pack (x86) - (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_516850.exe
Languages: English
SHA1: 5D5FADFE0C6FE695AC60AA1CF2E1AB7A118EB37D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47450

Office 2010 Language Pack (x64) - (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x64_516853.exe
Languages: English
SHA1: 6806624BDF1A5138E6208163FF948B2938866FA9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47449

Office 2010 Language Pack (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_x64_dvd_516538.iso
Languages: English
SHA1: 79F920D1A3E339DC47621D058B14C4A69F714DB7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47448

Office 2010 Language Pack (x86) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_dvd_516573.iso
Languages: English
SHA1: 6E59291917A302682B824E775106AF0E3921856C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=43479

Office 2010 Language Pack (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x64_dvd_516583.iso
Languages: English
SHA1: 8C65BE3419DC886B0ECF75FF87D28C88B99BE705
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=43478