This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office MSDN 2007 Original


Bộ Office 2007 hiện nay vẫn đang rất được ưa chuộng về cả giao diện lẫn tính năng của nó, nếu bạn có khóa sản phẩm bán lẻ cho bộ office này có thể tải bất kì bộ cài nào dưới đây do mình cung cấp

Lưu ý: Bộ Office này vẫn phải kích hoạt như các bộ Office 2010,2013, 2016...

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Enterprise
File Name: en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481472.iso
Languages: English
SHA1: C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D

File Name: en_office_enterprise_2007_dvd_vl_x12-19574.iso
Languages: English
SHA1: 83c9b8cb7f4799737a8f8494041f0a9e0ad7cc92
2. Form Server
File Name: en_office_forms_server_2007_x13-38869.iso
Languages: English
SHA1: 2d6347a34636c8f3833c7f13eabfea9edfd67316

File Name: en_office_forms_server_2007_with_service_pack_1_x86_x64_cd_x14-38622.iso
Languages: English
SHA1: 37428bfa3e6fdb05781b288828559e2d913d5e93
3. Home and Student
File Name: Office_HS_2007_English_x32.exe
Languages: English
SHA1: 310ffb2b27086bdf8c32d96db97aa6ad1fd46d7d
4. Pro Plus
File Name: en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425.iso
Languages: English
SHA1: 85ACD6CDD355C67FC114A071439C097EFCDDD331

File Name: en_office_professional_plus_2007_cd_x12-38663.iso
Languages: English
SHA1: e9fa6034c5822ed1f5b1859c57c1d677e4408327

File Name: mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_803776.iso
Languages: English, Danish, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese-Brazil, Portuguese-Portugal
SHA1: 4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
5. Professional
File Name: en_office__professional__2007_united_states_x86__cd_480201.iso
Languages: English
SHA1: 36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E

File Name: en_office_professional_2007_cd_x12-42316.iso
Languages: English
SHA1: d91a9671d09f20ea397dec7d29864548e8c808f8
6. Project Pro
File Name: en_office_project_professional_2007_cd_x12-19204.iso
Languages: English
SHA1: f98174da4c1ed0c5b9f988abd37b95436c81a693
7. Project Std
File Name: en_office_project_standard_2007_cd_x12-19209.iso
Languages: English
SHA1: 64cd03087c1391fb8f835e3d6f18e64460a7c5ad
8. Proofing Tools
File Name: en_office_2007_proofing_tools_x86_dvd_x12-70398.iso
Languages: English
SHA1: 32eb15bf7dcc2b82a577ae8234c468685c5f357d
9. Small Business
File Name: Office_Small_Business_2007_English_x32.exe
Languages: English
SHA1: 4AC7BC1EA07C3AA5E663BC38F10C42E5C25508D8
10. Standard
File Name: en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_483881.iso
Languages: English
SHA1: 42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338

File Name: en_office_standard_2007_x86_cd_x12-19199.iso
Languages: English
SHA1: d80b97de5a1ddbbad56dd86a101c8ec9b473a46c
11. Ultimate
File Name: en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_480625.iso
Languages: English
SHA1: 0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06

File Name: en_office_ultimate_2007_dvd_x12-22244.iso
Languages: English
SHA1: 613b7d91d1418dfd60cee0397322531713bd0270
12. Visio Pro
File Name: en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212.iso
Languages: English
SHA1: a710b61027e8c9dd8744372fd6c7b0e6ec1d8022
13. Visio Standard
File Name: en_office_visio_standard_2007_cd_x12-19207.iso
Languages: English
SHA1: 99d86d8e1486d1571f1b326b514ef84daf165a12
13. Language Packs
 File: SW_CD_NTRL_Office_Language_Pack_2007_W32_English_1_PA_BP_X12-42345.EXE
CRC-32: 0158af7c
  MD4: 5a6903eababeec739e05a832d4f77419
  MD5: 01bee95d3f582ef7248d4b562b16a6d1
 SHA-1: 1dc26ceb7447ae22ac13e4ceccc966a10cedb6ef
FULL CHECKSUM
Spoiler: 
 File: en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425.iso
CRC-32: d3a4d56e
  MD4: c7686177767914a8256e4ad08e5cc95f
  MD5: 043f8b0aebbafd91b06c8aad18fd282b
 SHA-1: 85acd6cdd355c67fc114a071439c097efcddd331

 File: en_office__professional__2007_united_states_x86__cd_480201.iso
CRC-32: 4def3e2e
  MD4: 1bb107b6698f880e155b02012a86d926
  MD5: 7caef76693f00586437d9afbe2354fca
 SHA-1: 36bab0313c52cb1af3ece520bec344d27f97a23e

 File: en_office_enterprise_2007_dvd_vl_x12-19574.iso
CRC-32: d327d843
  MD4: 3244fcd2b05fb3820ad2196ddf73b289
  MD5: ef8716952f6d7c97042242dc877bfa63
 SHA-1: 83c9b8cb7f4799737a8f8494041f0a9e0ad7cc92

 File: en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481472.iso
CRC-32: 2b9e400b
  MD4: 9b534e801eab35ae89acf94ed2938cff
  MD5: 2203f5d79427179ae3909e9458445208
 SHA-1: c377a8ee2daf8eb6d8307801e9dc4888e281d50d

 File: en_office_forms_server_2007_X13-38869.iso
CRC-32: ff44734c
  MD4: 9f4a75990aa23a004a6b6e545a390f81
  MD5: fd244706d54f9281e181fcd997144647
 SHA-1: 2d6347a34636c8f3833c7f13eabfea9edfd67316

 File: en_office_professional_2007_cd_x12-42316.iso
CRC-32: 26b590ae
  MD4: 24f6e17f02a19b223e4ce8dd7d1c2125
  MD5: 6f023d914a6cd025faea3a6228ebc6d0
 SHA-1: d91a9671d09f20ea397dec7d29864548e8c808f8

 File: en_office_professional_plus_2007_cd_x12-38663.iso
CRC-32: c03b518d
  MD4: 3fdc6424e38576af6fc6bdb169de47af
  MD5: b6f7576be37bab3d3f85f303c8a3122b
 SHA-1: e9fa6034c5822ed1f5b1859c57c1d677e4408327

 File: Office_HS_2007_English_x32.exe
CRC-32: 2b2b3091
  MD4: 8fb54e6f6ff82e1ed46b0767f601fa9d
  MD5: 70e6975a207b0924c8c2b348a2c264d9
 SHA-1: 310ffb2b27086bdf8c32d96db97aa6ad1fd46d7d

 File: en_office_visio_standard_2007_cd_x12-19207.iso
CRC-32: 6d83f0aa
  MD4: 519957e37c82c63125eb2e39957fd3a6
  MD5: 42ad6d4e9ffa495c4e5de573b0daf866
 SHA-1: 99d86d8e1486d1571f1b326b514ef84daf165a12

 File: Office_Small_Business_2007_English_x32.exe
CRC-32: d7a1ca23
  MD4: 5004bfc514e57b603f5fe590ed1e71f2
  MD5: 102d916f10e4631509b4e13925fd921c
 SHA-1: 4ac7bc1ea07c3aa5e663bc38f10c42e5c25508d8

 File: en_office_2007_proofing_tools_x86_dvd_x12-70398.iso
CRC-32: 7953e4de
  MD4: 6d8d72e00a50da67514437cb0cc24bbe
  MD5: 68b1f974bbff681d076366edfd4be428
 SHA-1: 32eb15bf7dcc2b82a577ae8234c468685c5f357d

 File: en_office_project_professional_2007_cd_x12-19204.iso
CRC-32: f4db6b72
  MD4: 926c412d2ea7891653e3a1c63f9ce65b
  MD5: 22b28633480eff9352da13340fc17169
 SHA-1: f98174da4c1ed0c5b9f988abd37b95436c81a693

 File: en_office_project_standard_2007_cd_x12-19209.iso
CRC-32: c6cddda7
  MD4: b3ce71d8fe7ce5a983d156ea969368fe
  MD5: c22f74cc4b3b90987af07cd2f9fe67a4
 SHA-1: 64cd03087c1391fb8f835e3d6f18e64460a7c5ad

 File: en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_483881.iso
CRC-32: b524a6c3
  MD4: db0dbf590de72f26d4a81a53cc1dd953
  MD5: f20c27fd6f9cf54dfee8158300d8222f
 SHA-1: 42fc308b3044d2ccdf9af03fbbd64ff530d51338

 File: en_office_standard_2007_x86_cd_x12-19199.iso
CRC-32: 82983f59
  MD4: 045618fb66b5010c7477f6847ebbd864
  MD5: aff02a3afcf4352774406e11901d148f
 SHA-1: d80b97de5a1ddbbad56dd86a101c8ec9b473a46c

 File: en_office_ultimate_2007_dvd_x12-22244.iso
CRC-32: 13ee6a1f
  MD4: 0128119f48a9c925c2aac1224b852491
  MD5: 03952b3b3d8a6ecaf83dfd63bb567c09
 SHA-1: 613b7d91d1418dfd60cee0397322531713bd0270

 File: en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_480625.iso
CRC-32: 53bcc645
  MD4: d9d21d0b646a7251f375e6c77ed40e80
  MD5: 86b6b02915fa079638e672c6fd353205
 SHA-1: 0de28309816b9d93b70f99884fb847cc09812b06

 File: en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212.iso
CRC-32: 5ddde455
  MD4: a4de1b61222acd6ad9448199c0dbf36b
  MD5: 1daa2ac463f418f1dcce05b7ef58e434
 SHA-1: a710b61027e8c9dd8744372fd6c7b0e6ec1d8022
KEY
Spoiler: 
Microsoft Office Professional Hybrid 2007

D77F6-BG4F3-7MJFP-FM6T9-VTPXM
BKMJX-4HQQ7-BGK68-QFDR9-XMMVB
WMFYX-BJFRH-XPB7J-X77DG-3CTQG

Office 2007 Suites
 
TXJM7-M4PJH-T6XYX-M9W23-DDK4G
FYR8R-6BH3Y-CB32M-KFFXY-J9876
VV4FK-CPQCB-77YC4-3RT82-Q988B
CC77J-R3THB-7WJDK-6PFFK-MC2VW
QWTJC-HWFPY-824JF-HXJH7-JXX38
BKKHW-RCGX4-3BYGJ-43FV2-VF4MM
G4PRC-XJY7F-4TXVY-HCMX7-4YVD8
QH49K-CRJWR-YG6CD-P3JCF-VJRMQ
RC9RH-VMC2P-QTW76-CBRPD-29X4B
BTY9Y-XYR22-34JQJ-9G27P-T6DRG
PCH2B-8W48B-HMGGW-MX8YH-VFX4B
P3CR7-T2W2J-7G6PD-3YWC7-9MDQ8
PM3DY-GDM9Q-V28D2-3X82X-8XMYM
 
Office 2007 Volume License Key

J3DQ6-HRGYK-9RQV2-GFPMC-RFX38
KMVBP-VCGRV-6J8J7-VPYTX-WQ3RM
FJ8BC-YFCTY-YC8HM-9H79B-QY6HY
WC69K-VFM4K-QQYWX-KQJVM-TM6H8
RH8TP-TRTXT-TPWK8-TXGMH-2MYYY
RGYG3-2B6DC-R6GX9-YG78J-3QRMM
QH7JX-V32VX-WMBKQ-RQHH9-K4HD8
CR8VJ-BPWWF-X9DHR-MCK6M-K8W73
CMT3R-HKBHX-MMHVT-X2MRF-P72VW
V6XBM-T7GCV-H8TPM-DPB7P-MTMGG
MKYYW-TYJ6M-FHB99-BFFJG-HF4MT
XHBMV-4R3WD-TVCMD-4GGMW-JD3RJ
MK3DR-CT73V-8DRJJ-HXTY7-V3K38
W62HJ-JYM4H-HYRMB-3VVWV-HHQQ8
MKRF3-H8KYH-KJ7YP-V43PH-MWRMQ
G7M4K-V2BJK-8K9H8-X4CCH-GJGHW
WRJ6T-KG7W2-BYVX8-XW4X2-96938
B644R-Y6DXB-VXK26-MMT8Q-RPJ7W
WVQWD-TD2J9-6M2TW-FBJ9M-2FHFD
F6XWF-W6RVD-BQ6JW-84864-MV2V6
XBJK6-RPB4M-XGGFJ-V9BVC-QDW7Y
H69JV-V6V26-79FHX-HT8D2-WKX38
DCWMY-QX78R-4HPBT-CVRB4-G94MQ
PCH2B-8W48B-HMGGW-MX8YH-VFX4B
VHM2H-T8BG3-3Q7GQ-DC362-Y4HFD
P4V2F-7Q8T9-PYM62-YHP7D-YY94G
KWJD9-28RTK-J9J8K-J3YMD-RPQRD
QD3TG-GR8C4-YXMJ2-VV4TG-4MJBT
QP4WY-Q3D2P-6DV3C-24WG8-8Q8BT
Q8K93-4G6FM-6H7TW-3MDXB-M4HFG
XJT29-3QJDC-9QF7X-4TCM2-XYYYT
BB2QF-RFGQY-P8CY7-KJCM7-P9CV8
GVPPV-VRB3Q-KMXB8-D3J7H-P4X4J
WXGP6-JPWH9-7PDHP-RG6PD-X8W78
D97VP-YCTT7-2XBK9-BJJDR-T44MW
DJMBC-F2794-DHM2T-JFVM6-JKX4J
KWJD9-28RTK-J9J8K-J3YMD-RPQRD
P4V2F-7Q8T9-PYM62-YHP7D-YY94G
KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
HG2PH-44D4K-CWHBT-QMHH6-G8RMJ
DHM7R-4D2TK-9DBRR-C4MQJ-XCFMW
FD6DY-JMK6X-WPG3M-7DBV8-YF4MM
D3WQB-7W276-XJ4J4-H4CQ6-49HD8
MC69K-KJGTH-Q8K96-GX3JW-FBJBM
H4YFC-BH2FW-4XG2D-YJ6D6-WV7D8
KK6TG-9RC38-RK4HK-RJX6X-6KTHW
 
 
MS VISIO 2007
Q6KR9-RXPJ6-BF9T6-K4MHT-VXMYM
 
 
Office 2007
 
T2HMF-GTGVD-Y9PK4-XX8KK-V72V3
 
Access 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Access 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Excel 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Excel 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Office Groove 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Office Groove 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
InfoPath 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
InfoPath 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
InterConnect 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
InterConnect 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Office Proofing Tools 2007 PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Office Proofing Tools 2007 R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
OneNote 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
OneNote 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Outlook 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Outlook 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
PowerPoint 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
PowerPoint 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Project Professional 2007 PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Project Professional 2007 R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Project Standard 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Project Standard 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Publisher 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Publisher 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Office SharePoint Designer 2007 PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Office SharePoint Designer 2007 R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Visio Professional 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Visio Professional 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Visio Standard 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Visio Standard 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
Word 2007  PDXY8-YYV3D-KVJ2P-WH22D-C72VW,VL Key,0/0
Word 2007  R336V-M34XM-FHYWJ-4B9VG-JCWBM,VL Key,0/0
 
Exchange Server Enterprise 2007
PYYMB-HQQMQ-3TBM2-XJ99F-83XVM
 
Forefront Security for Exchange Server
KR3XK-WH7WW-CDXWP-HWH6F-CQM73
 
Forefront Security for Sharepoint Server
J2FHF-KBP2F-9PD6V-W964X-48HMQ
 
Office Enterprise 2007 with BCM
FJ8MG-7436G-GH6FC-B7WGW-CV7YT
 
Office Groove Server 2007
DXG9F-3X7M9-VQDC9-FM4F9-RRX46
 
Project Portfolio Server 2007
RTJ3D-43HGY-XVY9F-XD73X-6CGTD
 
Project Professional 2007
VTRCD-KDQ92-XHRBF-R298X-4Y64G
 
Project Server 2007
FDJ72-M9MJ6-C26RG-XGKKX-FR89G
 
SharePoint Server 2007
RDM2G-FQDKG-C4YQT-3X7GQ-7DGKB
 
SharePoint Server for Search Enterprise 2007
QB2BT-2F7BC-T7VBR-62MGG-3C7GB
 
Visio Professional 2007
TD427-D4XB4-VKC4M-GPP98-4KT4G
KK344-B9PTJ-BB38B-T39HJ-P77FB
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js