Labels

ISO Office for MAC 2011 VLSC Original


Bộ Office phát hành bên kênh VLSC đã có tới 4 bản cập nhật và mình sẽ chia sẻ cho các bạn link tải nguyên gốc của 1 bản RTM và 4 bản Services Pack này

1. RTM
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011_English_MLF_X16-99088.ISO
CRC-32: 40c2bb89
  MD4: 3db3233188b8644846c97116ecb69a6a
  MD5: cd180db30b9851da6a55545457bc36aa
 SHA-1: 5c85f5f327eda1f43f52d0b55c721c4f65f3c909
2. SP1
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP1_English_MLF_X17-46470.ISO
CRC-32: af8a190f
  MD4: fa3896e8848a86b37d03029dcb89d76c
  MD5: d5de961586f020d1c5db1fc21b43e8d2
 SHA-1: 8b06fed7c62c79276ead6ca071ece1133458254e
3. SP2
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP2_English_ISO_MLF_X18-27929.ISO
CRC-32: 8a2395c0
  MD4: e7dc904d98f30e4daec57ee9d105453c
  MD5: ea0d6614444816339fa342ad6ab1ce8f
 SHA-1: 519e922cb3d5e0fc7e42e4a75ea721ad82c208e8
4. SP3
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP3_English_ISO_MLF_X18-77844.ISO
CRC-32: 1212f79b
  MD4: e1a0167093b269e9078bb480681c9d88
  MD5: 2acc0fadb6050e15aacd51958be24571
 SHA-1: e773d97c3901bd329f2f0c31a352d74becc7cb94
5. SP4
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP4_English_-2_ISO_MLF_X19-67669.ISO
CRC-32: ebe206d3
  MD4: 1f3dd45cf8d4ee40baa47db7e89f6547
  MD5: 921ebf1fc79dc5fca6c36d8956b300c4
 SHA-1: 32bac90eb6b6bfbc9fc25cfdb366fcfff7271f20