This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office for MAC 2011 VLSC Original


Bộ Office phát hành bên kênh VLSC đã có tới 4 bản cập nhật và mình sẽ chia sẻ cho các bạn link tải nguyên gốc của 1 bản RTM và 4 bản Services Pack này

1. RTM
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011_English_MLF_X16-99088.ISO
CRC-32: 40c2bb89
  MD4: 3db3233188b8644846c97116ecb69a6a
  MD5: cd180db30b9851da6a55545457bc36aa
 SHA-1: 5c85f5f327eda1f43f52d0b55c721c4f65f3c909
2. SP1
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP1_English_MLF_X17-46470.ISO
CRC-32: af8a190f
  MD4: fa3896e8848a86b37d03029dcb89d76c
  MD5: d5de961586f020d1c5db1fc21b43e8d2
 SHA-1: 8b06fed7c62c79276ead6ca071ece1133458254e
3. SP2
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP2_English_ISO_MLF_X18-27929.ISO
CRC-32: 8a2395c0
  MD4: e7dc904d98f30e4daec57ee9d105453c
  MD5: ea0d6614444816339fa342ad6ab1ce8f
 SHA-1: 519e922cb3d5e0fc7e42e4a75ea721ad82c208e8
4. SP3
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP3_English_ISO_MLF_X18-77844.ISO
CRC-32: 1212f79b
  MD4: e1a0167093b269e9078bb480681c9d88
  MD5: 2acc0fadb6050e15aacd51958be24571
 SHA-1: e773d97c3901bd329f2f0c31a352d74becc7cb94
5. SP4
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP4_English_-2_ISO_MLF_X19-67669.ISO
CRC-32: ebe206d3
  MD4: 1f3dd45cf8d4ee40baa47db7e89f6547
  MD5: 921ebf1fc79dc5fca6c36d8956b300c4
 SHA-1: 32bac90eb6b6bfbc9fc25cfdb366fcfff7271f20

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js