Labels

ISO Office for MAC 2008 VLSC/MSDN Original

Hiện tại tìm được bộ cài của những bản như này rất hiếm, bài viết này mình sẽ chia sẻ 1 số bộ mà mình đã tìm được

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về phiên bản này tại thư viện bách khoa toàn thư wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2008_for_Mac

Link tải
  File: SW_DVD5_Office_Mac_2008_English_-2_Extra_X16-17024.ISO
CRC-32: 137e5d08
   MD4: 4af4139e776aab3ad6f40cd7cc759f6e
   MD5: 0e8dce6af5b88bece9a6d7bde6d0b9eb
 SHA-1: 9ceffe4e583aaeb7d2624eacddafb2efe6f98326

  File: SW_DVD5_Office_Mac_2008_English_-2_w_SP2_MLF_X16-17410.ISO
CRC-32: 8f80b149
   MD4: 6b801b94887a77087c0ce88fc57e5b6b
   MD5: 7d04f5859b0e7e0961aca0a17ca8cb95
 SHA-1: ff7802153d3f503d68a229ff032ea863d5acd9c6

*Với bộ cài retail bạn có thể tìm thấy tại các địa chỉ sau

Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7799

Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 2 (12.2.0)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17575

Microsoft Office 2008 for Mac 12.3.6
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36897