Labels

ISO MSDN Windows Server 2003 R2 Original


Phiên bản cập nhật cho Windows Server 2k3 và dưới đây là link tải file gốc MSDN cho phiên bản này

I. RTM 

1. Standard VL
Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_vl_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 4415ad23603b5689c652144bd21c17cf2e7b7d1e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8713

Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_vl_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 0813e66bb03efe0769f1a9b02444fd7b730133e9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8714

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_vl_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 7251fb885b155717450aa723baff9c1620774016
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8711

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_vl_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 139916516759640f0250f6da2741be38191b99f4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8712

2. Standard
Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 1 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8706
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_standard_cd1.iso
SHA1: a8e7ee732bcda9a2d7cd70ae59e105fa71b92d29
File Size (MB): 600563712 bytes (572 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Standard Edition - Disc 2 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8705
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_standard_cd2.iso
SHA1: 4415ad23603b5689c652144bd21c17cf2e7b7d1e
File Size (MB): 126824448 bytes (120 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 1 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8704
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_cd1.iso
SHA1: b42f7c67f319fba737809886d29fe6c1d1a34003
File Size (MB): 649490432 bytes (619 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition - Disc 2 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8703
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_cd2.iso
SHA1: 7251fb885b155717450aa723baff9c1620774016
File Size (MB): 175323136 bytes (167 MB)
Date release: 2005-12-08
3. Datacenter VL
Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition - Disc 1 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 10683
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_datacenter_vl_cd1_x12-96003.iso
SHA1: 956318a0bdbd3f8167ce0d81593d900340218a56
File Size (MB): 588584960 bytes (561 MB)
Date release: 2006-10-05

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition - Disc 2 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 10684
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_datacenter_vl_cd2_x13-02705.iso
SHA1: ace6e7f83324fbed87fa3b80ac447fe0e24ec760
File Size (MB): 126621696 bytes (120 MB)
Date release: 2006-10-05

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (x64) - Disc 1 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 10693
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_vl_cd1_x12-96000.iso
SHA1: f965f84b3ec1aff8bcad8639e8ebb8c84503ecfa
File Size (MB): 643864576 bytes (614 MB)
Date release: 2006-10-05

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (x64) - Disc 2 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 10694
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_vl_cd2_x13-02713.iso
SHA1: 48e8571eea740c03889376cd4633c870ac2c3ec8
File Size (MB): 175120384 bytes (167 MB)
Date release: 2006-10-05
4. Enterprise
Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition - Disc 1 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8710
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_cd1.iso
SHA1: acfedced574ef6d8d9f98835ab09848e7fe9a52b
File Size (MB): 601991168 bytes (574 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition - Disc 2 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8709
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_cd2.iso
SHA1: 5eca00f101cd97a2ad6a3c719f1e43c7f848f00d
File Size (MB): 126810112 bytes (120 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition - Disc 1 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8708
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_cd1.iso
SHA1: 5e42321ff851f13fcb66290c4594ad0b93e5106e
File Size (MB): 650899456 bytes (620 MB)
Date release: 2005-12-08

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition - Disc 2 (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8707
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_cd2.iso
SHA1: d131a2aa31e7e3304f1e3627f79cf95028854d5e
File Size (MB): 175310848 bytes (167 MB)
Date release: 2005-12-08
5. Enterprise VL
Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition - Disc 1 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8718
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_vl_cd1.iso
SHA1: 66111d934cc87effc42d1235d7b66b9f04bea818
File Size (MB): 601991168 bytes (574 MB)
Date release: 2006-02-09

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition - Disc 2 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8717
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_vl_cd2.iso
SHA1: 5eca00f101cd97a2ad6a3c719f1e43c7f848f00d
File Size (MB): 126810112 bytes (120 MB)
Date release: 2006-02-09

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition - Disc 1 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8716
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_vl_cd1.iso
SHA1: 34721e68ba9ccaa14426e0467650a4077dfea2ae
File Size (MB): 650897408 bytes (620 MB)
Date release: 2006-02-09

Product (Full Name): Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition - Disc 2 - VL (English)
Product Family: Windows Server 2003 R2
FileId: 8715
File Type: CDR
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_vl_cd2.iso
SHA1: d131a2aa31e7e3304f1e3627f79cf95028854d5e
File Size (MB): 175310848 bytes (167 MB)
Date release: 2006-02-09

II. SP2 ( Mỗi phiên bản sẽ có 4 disc )

1. Datacenter VL
Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-49386.iso
Languages: English
SHA1: 432ff542068bccf422a4bb587d9bf6636f9b670b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12809

Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-47474.iso
Languages: English
SHA1: fa9be688550b535c049aa6af0b82a2b061259f22
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12808

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd2_x13-49318.iso
Languages: English
SHA1: 4755048bea94c37488db57b98fd9070b219d95d8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12807

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_datacenter_with_sp2_vl_cd1_x13-46616.iso
Languages: English
SHA1: e1f1d97300f6d854665d3eccef05660782c06ae5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12806
2. Enterprise
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_x13-06188.iso
Languages: English
SHA1: d04c8f304047397be486c38a6b769f16993d4b39
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12774

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_x13-68588.iso
Languages: English
SHA1: 54b845f1e4c27c9c96aacef59b9ab19cefe1c8bc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12775

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_cd2_x13-68584.iso
Languages: English
SHA1: a0be7279e8692dd2ea718bdf54844e4a17acfef1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12772

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_cd1_x13-05460.iso
Languages: English
SHA1: ee11cc735c695501874d2fa123f7d78449b3de7c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12771
3. Enterprise VL
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-68588.iso
Languages: English
SHA1: 54b845f1e4c27c9c96aacef59b9ab19cefe1c8bc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12795

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-48614.iso
Languages: English
SHA1: a747e66b5206a8a5a4904b93a273fa0df8130ca1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12794

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd2_x13-68584.iso
Languages: English
SHA1: a0be7279e8692dd2ea718bdf54844e4a17acfef1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12793

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd1_x13-48610.iso
Languages: English
SHA1: 0d0cddd29fcf8ff7456a4be8ce15698eba90d1dc
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12792
4. Standard
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd2_x13-68587.iso
Languages: English
SHA1: c9da0658a9a777eb464f4f23da25bf25916dee47
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12781

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd1_x13-05757.iso
Languages: English
SHA1: ff40f5478b320fde3f3c01ac4ceee06722a8dc9c
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12780

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_cd2_x13-68583.iso
Languages: English
SHA1: 676b184c13a344de0b28f6841ad01d8f13696f93
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12779

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_cd1_x13-04790.iso
Languages: English
SHA1: e81afc4b92ceec9bc7f722eb902cf5aca54a8bfe
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12778
5. Standard VL
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_vl_cd2_x13-68587.iso
Languages: English
SHA1: c9da0658a9a777eb464f4f23da25bf25916dee47
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12801

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_vl_cd1_x13-47808.iso
Languages: English
SHA1: 0eb35c93f2a0f02081e8b77e981d9eb90b59db54
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12800

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_vl_cd2_x13-68583.iso
Languages: English
SHA1: 676b184c13a344de0b28f6841ad01d8f13696f93
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12799

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with SP2 - Disc 1 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_standard_with_sp2_vl_cd1x13-46600.iso
Languages: English
SHA1: 96cde4e7170164bcefb87131892337461dbda9b7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12798

Hưng Hoàng Văn