Labels

Đem Windows Photo Viewer trở lại Windows 10


Với Windows 10 MS tập trung vào trình xem ảnh dạng metro nên gần như đã bỏ Windows Photo Viewer sang 1 bên

Tuy nhiên rất nhiều người thích dùng Photo Viewer vì thời gian mở ảnh nhanh hơn nhiều so với Photo trên Windows 10

Để đem Photo Viewer trở lại ta sẽ tác động vào 1 số khóa trong Registry bằng file .reg

B1: RUN gõ notepad
B2: Copy nôi dụng sau vào

Với Windows 10 EnterpriseS và EnterpriseSN

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpg] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.gif] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.tiff] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.ico] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 

Các Version còn lại

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
“MuiVerb”=”@photoviewer.dll,-3043”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
“Clsid”=”{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
“Clsid”=”{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”

B3: Bạn lưu với tên bất kì không dấu.reg sau đó chạy và ấn OK để thêm khóa trong registry
Sau khi báo thành công bạn tìm tới 1 bức ảnh chuột phải > di chuột tới Open with > Choose another app

Tới đây bạn tìm tới Photo Viewer và tích vào hộp như hình để mặc định chạy Windows Photo Viewer khi mở ảnh