This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 16 November 2016

Đem Windows Photo Viewer trở lại Windows 10


Với Windows 10 MS tập trung vào trình xem ảnh dạng metro nên gần như đã bỏ Windows Photo Viewer sang 1 bên

Tuy nhiên rất nhiều người thích dùng Photo Viewer vì thời gian mở ảnh nhanh hơn nhiều so với Photo trên Windows 10

Để đem Photo Viewer trở lại ta sẽ tác động vào 1 số khóa trong Registry bằng file .reg

B1: RUN gõ notepad
B2: Copy nôi dụng sau vào

Với Windows 10 EnterpriseS và EnterpriseSN

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpg] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.gif] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.tiff] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.ico] 
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff" 

Các Version còn lại

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
“MuiVerb”=”@photoviewer.dll,-3043”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
“Clsid”=”{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
“Clsid”=”{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”

B3: Bạn lưu với tên bất kì không dấu.reg sau đó chạy và ấn OK để thêm khóa trong registry
Sau khi báo thành công bạn tìm tới 1 bức ảnh chuột phải > di chuột tới Open with > Choose another app

Tới đây bạn tìm tới Photo Viewer và tích vào hộp như hình để mặc định chạy Windows Photo Viewer khi mở ảnh


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js