This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

DMG Office for MAC 2016 VLSC Original


Ở bài viết này mình sẽ cập nhật link tải các phiên bản VLSC cho bộ Office này
Với bộ có đoạn MultiLang tức là nó là bộ cài đa ngôn ngữ

1. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.11.2)
  File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_ISO_MLF_X20-44037.iso
 CRC-32: ffffffff
  MD4: a2b7dc0969d68dd94942a902d9bf4747
  MD5: 9a3caa6189b75ddc213f5268a2e1e593
 SHA-1: 6c5f51353b0509bb876274345bb268f85f6068df
SHA-256: 0310a5d9feb8273b649317a302e092dc44f4c14aaefbd3eef626337f2eeb51c5
2. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.13.3)
  File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-2_ISO_MLF_X20-45880.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: 5aca1bbc857919424724847c6d42d59b
  MD5: da19a8d901b369b3dd9fa01bf901f02a
 SHA-1: 4d13af9cb55f0c643fb579c77eed015b22b7e6f7
SHA-256: c42e77197f2aad994fd4bef6e04b838a21d8f239d1b37b8f6cb2956983807c18

  File: SW_DVD5_Word_Mac_2016_MultiLang_-2_ISO_MLF_X20-45884.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: f843f2b4510c2001305feefc40b69d78
  MD5: ea0c4dad19a383582f40a635f7225469
 SHA-1: 31f9b96066a9824ea55f44ac53209b1522de59d9
SHA-256: 0c274ba9142be4f0e07b4c5db6d2c3fe3884aa51765b67779e101c34ec97f26b

  File: SW_DVD5_Excel_Mac_2016_MultiLang_-2_ISO_MLF_X20-45882.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: fd35bb769ac5983db80f036468da86cf
  MD5: 510bf26b6d5ec561ce7140430a2bdcbc
 SHA-1: fcd9af720c28a9059049fedeb14b9c6e934de3c3
SHA-256: f5c5badc46e273d1c9428109f7db9c8ca667576bac272a9ad0f58989fa3ae720

  File: SW_DVD5_Outlook_Mac_2016_MAC_MultiLang_-2_ISO_MLF_X20-45881.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: 151d03229da0e58edb3cebda8b432d31
  MD5: d7904c6807456976264ef3207ac4a115
 SHA-1: a7cf2fa92739feedfe64948cc3632a9e5add537f
SHA-256: 3b0e69ef603e36cf5a5162aa8be5f905d4b8c752276df6416ad1d3fd5613a422

  File: SW_DVD5_PowerPoint_Mac_2016_MultiLang_-2_ISO_MLF_X20-45883.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: 132b6c125ed79f32a3d7faecab381f31
  MD5: 321794ab32413a2af1a7503e05d8cf69
 SHA-1: a9b2985def637e0ae93277cde1501f224b805623
SHA-256: cab624db5ba72f00a4a126c0eef7923cd9a47664ec4ad22b478b26a3d67a2315
3. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.13.4)
  File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-3_.iso_MLF_X20-52737.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: 55c36c1e83f4b5a82d8d6eaf29e0d2a2
  MD5: f8d9e0e19af6de0c99def3c35b832b7c
 SHA-1: 67f4f05adc32d45c5e6c5de2db9f0a808e2defc0
SHA-256: e7a467bc2e35684eb62a7c94fa5d077e8d82affb6d4254ffe4f1d5b7f35e4e6c

  File: SW_DVD5_Outlook_Mac_2016_MAC_MultiLang_-3_.dmg_MLF_X20-52738.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: da31f1b01c67ba579da38a9c98d52cf1
  MD5: 725d9eeed2f8addb86006c412342f5b6
 SHA-1: 12cfdfd0cd10a3e707edcc78b478ebdfbd6fcab3
SHA-256: fa621a2a37eb15cd17ab6808d6758b25aeca2e6d72f76fa5f37500f9cf81ae51
4. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.14)
  File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-3_.dmg_MLF_X20-52736.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: c71912f5699d4cf45385549c764c5ea6
  MD5: 6777abcad68dc38fbecab287ba77f296
 SHA-1: fcb4860799f12ad00cd8d58a687f4631278c84bd
SHA-256: c3eeaa836e97765ba25009d86a26645341a62b33e0438973fc5d360ab32f4719
5. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.21.1)
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-5_.dmg_MLF_X20-91185.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: e5c22324aa11324b30cb21d7d2802cd1
  MD5: 0a3b9b4e5c7b827ee24b94cf83eb1037
 SHA-1: 9a905eac0efcf06494a917f6037583061f2c6883

 File: SW_DVD5_Excel_Mac_2016_MultiLang_-5_.dmg_MLF_X20-91184.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: 767ba1bc2898afd3858212c51c0a0152
  MD5: 46b66335bbbb7c29f71cb675cec63728
 SHA-1: bf4b5a9ba6840f4f8623623c8c0c363dcfffb293
6. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.23.0)
 File: SW_DVD5_Excel_Mac_2016_MultiLang_-6_.dmg_MLF_X21-12225.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: da31b5837cc112fffef628217d762458
  MD5: e8d8b82c5f47702de8898f6f850dc50b
 SHA-1: 225a96345467f92e0de8113ca783ceb7ded810bd

 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-7_.dmg_MLF_X21-15621.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: 093ad41a067bf4a450652104bf026d7c
  MD5: a44fbebaf43970faadd77663ec1f0303
 SHA-1: c8a83e9347e2a1e8783f0bc6716079c1dd96dee3

 File: SW_DVD5_Outlook_Mac_2016_MAC_MultiLang_-6_.dmg_MLF_X21-12227.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: aa26bd6264e23c3795bb20df6cef3782
  MD5: 59ce3feed8d8a4103a34c419526c7cbd
 SHA-1: 4332ca0affbe7ba27f6221e5d8a65f9fdc479b06

 File: SW_DVD5_PowerPoint_Mac_2016_MultiLang_-6_.dmg_MLF_X21-12228.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: fddac7ff875061874ad466c04561bbed
  MD5: 682b8121174eba3a243ffaac925e49e4
 SHA-1: 91fd108110e06f733df85fac285c144dd29241c0

 File: SW_DVD5_Word_Mac_2016_MultiLang_-6_.dmg_MLF_X21-12229.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: b904e3e281d8cc027afc716723f011e9
  MD5: affcdcb6559bd57967c16cad594defbe
 SHA-1: a9929f41f18620ec46b01eefc23302cd9291e9b4
  File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-8_.dmg_MLF_X21-24702.ISO
 CRC-32: ffffffff
  MD4: 1e0e771a14913264fca17c0b424bf66d
  MD5: edbeda542e357349a87a261caac17665
 SHA-1: fd7347476e9bd9aebb5fe7ff7f5cf7bdaf26e8a9
SHA-256: 71e63badbf1e22b2416f8784c3a480b26e0e1ac2be30a6b3fdacaa089ef95ce6
8. Office 2016 for Mac OS (MSO 15.37.0)
 File: SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2016_MultiLang_-9_.dmg_MLF_X21-58282.ISO
CRC-32: ffffffff
  MD4: 863e3a3c712d7f37e50368144c2fb9db
  MD5: 69e55576bc5f28a3ab9a020d34cea479
 SHA-1: eb558c6f27e699f56ecd3ffc1ade0c3458ac9b15
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js