Labels

DMG Office for MAC 2011 MSDN OriginalBộ Office này được thiết kế cho máy MAC, để biết thêm chi tiết bạn có thể xem thêm tại
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_for_Mac_2011

1. Home & Business
Office for Mac Home and Business 2011 (Mac) - (English)
File Name: en_office_for_mac_home_and_business_2011_mac_4108337.dmg
Languages: English
SHA1: 5276e127b46ca4086a6d24e34bf12f5331227f61
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58472

Office for Mac Home and Business 2011 (Mac) - DVD (English)
File Name: en_office_for_mac_home_and_business_2011_mac_dvd_581902.iso
Languages: English
SHA1: D00168F7ECEAE6588A1902C859EB7A6B5D979F56
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=44173
2. Standard
Office for Mac 2011 Service Pack 1 (Mac) - (English)
File Name: en_office_for_mac_2011_sp1_mac.dmg
Languages: English
SHA1: 621A2C0793F4B061BE622020D24B56660C569F3C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=46500

Office for Mac 2011 with Service Pack 1 (Mac) - (English)
File Name: en_office_for_mac_2011_with_sp1_mac_dvd_670905.iso
Languages: English
SHA1: A4BDC647F094C50C6B32A207FD48D80139395469
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=46511
3. Lync for MAC
Lync for Mac 2011 with Service Pack 2 (Mac) - (Multiple Languages)
File Name: mu_lync_for_mac_2011_with_service_pack_2_842710.dmg
Languages: English, Japanese, Danish, German, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: AC9C99ED0AF008E263A73365A621A4B920E33FC4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=49025

Lync for Mac 2011 - (Multilanguage)
File Name: mu_lync_for_mac_2011_mac_dvd_737519.dmg
Languages: English, Japanese, Danish, German, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 641F147BE07E22FC0C6D1AEFE9B9513DAC78868A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47932