This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 9 November 2016

[Collection] ISO Windows XP Original

Windows XP

Windows XP là một dòng hệ điều hành do Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân chạy trên các bộ xử lý x86 và IA-64 (mã phiên bản là 5.1), bao gồm các máy tính dùng cho gia đình và kinh doanh, máy tính xách tay, và trung tâm phương tiện. Tên "XP" là cách viết ngắn gọn của "experience". 

Windows XP là hệ điều hành kế tục của cả Windows 2000 và Windows Me, và là hệ điều hành đầu tiên của Microsoft hướng đến người tiêu dùng được xây dựng trên nhân và kiến trúc của Windows NT.

Windows XP được ra mắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2001, và trên 400 triệu bản đã được dùng trong tháng 1 năm 2006, theo như ước tính của một chuyên gia IDC. 

Hệ điều hành này được kế tục bởi Windows Vista, được phát hành cho người tiêu dùng mua sỉ vào ngày 8 tháng 11 năm 2006, và toàn cầu cho công chúng vào ngày 30 tháng 1 năm 2007

I. Windows XP Embedded

1. Embedded
Windows XP Embedded Service Pack 2 - CD2 (Multilingual)
File Name: mui_winxp_embedded_sp2_cd2.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: b6c98332e7dbad81d65b58ffa178a77eed3edea0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7201
-------------------------------------
Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD1 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 3fba1a66f14fc5b925fe9741f74e950d7a124b08
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7050

Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD2 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 0f5218cd53ee8852ae9a06bf014e55a04131fc8b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7051

Windows XP Embedded with Service Pack 2 - ISO CD3 (English)
File Name: en_winxp_embedded_sp2_cd3.iso
Languages: English
SHA1: 6e08c4d82fe8a325f1490d6b55c8c299a9a9a947
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7052
-------------------------------------
Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD1 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd1.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 97c9c0e5970a67959d635bce98e8ac0577324aad
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7053

Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD2 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd2.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 07fdd6f1f369b14545331739c35f24df29aebfdd
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7054

Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD3 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd3.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: b7d475fce3ece629c51df843d475fa90dff9c128
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7055

Windows XP Embedded Service Pack 1 - CD4 (MUI)
File Name: mui_winxp_embedded_sp1_cd4.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 1d6dab87ed7717cb99975f75e5632d6142d682c6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7056
-------------------------------------
Windows XP Embedded Service Pack 2 - CD1 (Multilingual)
File Name: mui_winxp_embedded_sp2_cd1.iso
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 8310184aa7287bf0bc7b64f36a1b14eb015bf9cd
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7057

Windows XP Embedded with Service Pack 1 - MUI CD1
File Name: mui_winxp_embedded_cd1.exe
Languages: English, Multi-Language
SHA1: 96c0920b44b97da49e30c1491c3887d9e277320b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4517

Windows XP Embedded with Service Pack 1 - MUI CD2
File Name: mui_winxp_embedded_cd2.exe
Languages: English, Multi-Language
SHA1: d0639cbf099639ae35608ca2ef5f396ffc46346f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4518

Windows XP Embedded (English)
File Name: win_xp_embedded.exe
Languages: English
SHA1: 8be53b70c7b7acc8569008cfc0b14bc581983de0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4213
II) Windows XP

1. Pro
Windows XP Professional x64 Edition (English)
File Name: en_windows_xp_professional_x64.iso 
Languages: English 
SHA1: 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5
III) Windows XP with SP2

1. Home SP2
Windows XP Home Edition with Service Pack 2 (English)
File Name: en_winxp_home_with_sp2.iso 
Languages: English 
SHA1: 2306b5be4a068a5651b5d6c667d8149c8a6c4fe4
2. Pro with SP2
Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English)
File Name: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_x13-41611.iso 
Languages: English 
SHA1: cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b 

Windows XP Professional with Service Pack 2 (English)
File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso 
Languages: English 
SHA1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f

Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English)
File Name: en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso
Languages: English
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b
IV) Windows XP with SP3

1. Home N SP3
Windows XP Home N with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso 
Languages: English
SHA1: f43b5bad8db60a25bb696183153ef856af839573
2. Home SP3
Windows XP Home with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso 
Languages: English 
SHA1: 5a6b959ad24d15dc7ebd85e501b83d105d1b37c6
3. Pro N VL with SP3
Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English)
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-78118.iso 
Languages: English 
SHA1: a8143d52f60e4acc73d5f267f05ad833f034d453
4. Pro N with SP3
Windows XP Professional N with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso 
Languages: English 
SHA1: 569b84652fd1b43505d9a8efe8667e456816880c
5. Pro VL with SP3
Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso 
Languages: English 
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40
6. Pro with SP3
Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso 
Languages: English 
SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459
7. SP3
Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso 
Languages: English 
SHA1: 8fa76ccea145d050fc6a506ffbdedfe53282e5b4
  FULL CHECKSUM
Spoiler: 
 File: en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 6401d1ee9e501b6af7d0def11c38a925
  MD5: 743450644b1d9fe97b3cf379e22dceb0
 SHA-1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b

 File: en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_x13-41611.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: ddc705c6a7a253e1b170c08f3b0553f9
  MD5: 33a35e7544201ea47fee6cac6a52153b
 SHA-1: cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b

 File: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 550136f303fc3406ea996e8b79154b25
  MD5: 758539e4bd1782d9248edef6c8a0298f
 SHA-1: f43b5bad8db60a25bb696183153ef856af839573

 File: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: d2c17e075386ac01682aa442067eb66a
  MD5: a22030df1988445436f300bc29c32dd2
 SHA-1: 5a6b959ad24d15dc7ebd85e501b83d105d1b37c6

 File: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-78118.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 559962b5bf1379bc26a3b858c7af6faf
  MD5: 770e12508b2e205119c31d2dcd761c2a
 SHA-1: a8143d52f60e4acc73d5f267f05ad833f034d453

 File: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: a2cad6fbccb4e0b350303008d9b4aef9
  MD5: 775b53bbbf7e031ebf58bdbd3f589e02
 SHA-1: 569b84652fd1b43505d9a8efe8667e456816880c

 File: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: eab8932df2fcb275010670cfb1a046a5
  MD5: 5bf476e2fc445b8d06b3c2a6091fe3aa
 SHA-1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40

 File: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: b5980da9e4168094ad664cf2349800f4
  MD5: f424a52153e6e5ed4c0d44235cf545d5
 SHA-1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459

 File: en_windows_xp_professional_x64.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 912beab87fc0c0a1d6afd793ce83e858
  MD5: d089dd4e7529219186e355e0306e94b0
 SHA-1: 8e914f652dff0aa8fd16f41b583817c7e107bba5

 File: en_winxp_home_with_sp2.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 62c9f972b2b5c9c0c2af86136c435e91
  MD5: dd9a03f8389dfeeb344a5f642d8b1700
 SHA-1: 2306b5be4a068a5651b5d6c667d8149c8a6c4fe4

 File: en_winxp_pro_with_sp2.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: ab775a9535d5c4eb02e3cf4df594956f
  MD5: 5cc832a862c4075cf6bea6c6f0f69725
 SHA-1: 7cd7058dbbfab108316b20fe4cef989abebf211f

 File: en_windows_xp_service_pack_3_x86_cd_x14-60489.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: bc328ba0d024ca2c44d845c148615119
  MD5: 308245853e5b231343ee17b36ffda1e6
 SHA-1: 8fa76ccea145d050fc6a506ffbdedfe53282e5b4

 File: en_winxp_mce_2004.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: 9bbbfee0705074d340877aeb1775f6b3
  MD5: 7ebafa97b1dbdad31ae994a375e4a348
 SHA-1: ef984b6f43f153ae6d1b74b8579fee5481743f51

 File: en_winxp_mce_2005_cd2.iso
CRC-32: ffffffff
  MD4: d1d5fb96492f9d1069a3b39d7f092b16
  MD5: 17250206a41ab6659dbb45935b98c7e0
 SHA-1: 4efc488f9ed6b746cec11e8b1cdc5241c50fa490
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js