This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

Change channel update for Office 2016 C2R


Khác với các phiên bản Retail trước đó, bộ cài Office 2016 Retail (dành cho người dùng cá nhân) lại không có bộ cài dạng MSI truyền thống, công nghệ Click to Run được sử dụng với mục đích “ấn là cài”, và nó cũng có rất nhiều KÊNH cập nhật khác nhau cho bộ cài này:

1. Current Channel (Retail/RTM) - Kênh RTM sẽ nhận được các bản cập nhật chính thức

2. Insider Fast Channel (Office Insider Fast Ring) - Kênh dành cho Insider ở chế độ Fast, tức là cứ có build mới là máy sẽ tải và cài (có thể có lỗi ở build đó )

3. First Release for Current Channel (Office Insider Slow Ring) - Kênh dành cho Insider ở chế độ Slow, tức là sẽ tải về các build cho Insider đã ổn định và không có lỗi

4. Deferred Channel (Business) - Kênh cho khách hàng là doanh nhân

5. First Release for Deferred Channel (Business Insider) - Kênh cho khách hàng là doanh nhân và tham gia chương trình Insider

 Việc ấn định kênh cập nhật này cũng khá quan trọng, vì nếu bạn tự build 1 bộ cài mà không ấn định kênh cho nó thì khi cài đặt xong nó sẽ tự update và áp dụng build mới nhất của kênh đó vào và có thể build đó nhỏ hơn build bạn đã cài vào...

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra kênh office đang sử dụng và cách thay đổi chúng

* Để xem kênh office đang dùng bạn tạo file .bat
+ Mở RUN gõ notepad
+ Copy nội dung này vào

@echo off  
mode con cols=30 lines=10  
color 0f  
echo Your UpdateBranch is:  
for /F "tokens=2,*" %%A IN ('reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate" /v "UpdateBranch" 2^>nul') DO (Set "UpdateBranch=%%B")  
echo "%UpdateBranch%"  
pause >nul  
Press any key to exit ! 

+ Lưu với tên bất kì không dấu.bat và chạy để kiểm tra

* Để thay đổi kênh Office ta sẽ dùng file .reg cụ thể như sau
+ Mở RUN gõ notepad
+ Copy nội dung tương ứng với kênh bạn muốn đổi

Với kênh số 1
Windows Registry Editor Version 5.00  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration]  
"CDNBaseUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60"  
"UpdateChannelChanged"="True"  
"UpdateUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60"  
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate]  
"UpdateBranch"="Current" 

Với kênh số 2
Windows Registry Editor Version 5.00  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration]  
"CDNBaseUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f"  
"UpdateChannelChanged"="True"  
"UpdateUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/5440fd1f-7ecb-4221-8110-145efaa6372f"  
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate]  
"UpdateBranch"="InsiderFast" 

Với kênh số 3
Windows Registry Editor Version 5.00  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration] 
"CDNBaseUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/64256afe-f5d9-4f86-8936-8840a6a4f5be" 
"UpdateChannelChanged"="True" 
"UpdateUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/64256afe-f5d9-4f86-8936-8840a6a4f5be"  
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate]  
"UpdateBranch"="FirstReleaseCurrent" 

Với kênh số 4
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration]  
"CDNBaseUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/7ffbc6bf-bc32-4f92-8982-f9dd17fd3114"  
"UpdateChannelChanged"="True"
"UpdateUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/7ffbc6bf-bc32-4f92-8982-f9dd17fd3114"  
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate]  
"UpdateBranch"="Deferred" 

Với kênh số 5
Windows Registry Editor Version 5.00  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration]  
"CDNBaseUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/b8f9b850-328d-4355-9145-c59439a0c4cf"  
"UpdateChannelChanged"="True"
"UpdateUrl"="http://officecdn.microsoft.com/pr/b8f9b850-328d-4355-9145-c59439a0c4cf"  
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate]  
"UpdateBranch"="FirstReleaseDeferred"

+ Bạn lưu lại với tên bất kì không dấu.reg và chạy nó

Sau khi chạy xong bạn chạy lại file .bat để xem lại kênh

Cuối cùng hãy mở 1 apps trong bộ Office ra và check update thôi !

Hưng Hoàng Văn


Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js