Labels

Cấu hình bộ cài Office VLSC bằng Customization Tool


Trong bộ cài dạng MSI tải từ kênh VLSC, MS có tích hợp công cụ Customization dùng để cấu hình bộ cài trước khi cài đặt, việc này giảm thiểu được rất nhiều thao tác so với khi ta chạy file setup và bỏ tích những ứng dụng muốn cài, người dùng có thể tạo nhiều file config theo ý của mình và nó mang tính mở rất cao


Ở đây mình làm với bộ Office 2016 còn các bộ 2013 và 2010 tương tự nhé
Trước tiên bạn giải nén file ISO bằng Winrar hoặc 7-Zip
Tiếp theo truy cập vào thư mục vừa giải nén và mở cmd ( Run gõ cmd và không được mở cmd bằng quyền admin )
Bạn kéo thả file setup.exe vào cửa sổ cmd
bạn gõ thêm 1 dấu cách và đánh vào /admin
Cửa số cấu hình hiện ra bạn chọn OK để tạo file mới hoặc tích xuống hộp chọn thứ 2 để sửa file đã từng tạo
Ở tab đầu bạn có thể tùy chỉnh đường dẫn cài đặt và thêm tên người dùng
Tab Licensing and user interface cho phép bạn nhập key kích hoạt và đồng ý điều khoản. bạn điền key tương ứng và tích như hình
Tab Modify Setup properties bạn thêm cho mình 1 khóa để tự kích hoạt nếu như key MAK còn lượt
Tên khóa AUTO_ACTIVATE và tham số là 1
Phần quan trọng nhất là lược các apps bạn không muốn cài ở tab Set feature installation states
Ở đây bạn chọn vào những app không muốn cài và chọn Not available
Mình làm demo
Công cụ còn rất nhiều cái hay nếu bạn muốn tìm hiếu sâu có thể vọc thêm
Tiếp theo Ctrl S và lưu nó vào đúng thư mục vừa giải nén bộ cài với tên là config

Tiếp theo bạn tạo 1 file .bat tên gì cũng được ở cùng thư mục với file iso vừa giải nén với nội dung của nó là
@echo off
mode con cols=40 lines=10
openfiles >nul 2>nul ||(
  echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%/getadmin.vbs"
  echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%/getadmin.vbs"
  "%temp%/getadmin.vbs" >nul 2>&1
  goto:eof
)
del /f /q "%temp%/getadmin.vbs" >nul 2>nul
pushd "%~dp0"
setup.exe /adminfile config.MSP
exit 


Cuối cùng là chạy file bat và tận hưởng thành quả



Lưu ý: Khi chạy file config bạn chỉ được phép ấn vào install mà không được lược app hoặc chỉnh bất cứ thứ gì nữa vì nếu làm như vậy file config sẽ bị thay đổi và làm cho quá trình cài bị lỗi. Nếu muốn tùy chỉnh lại bạn có thể tạo file config.MSP mới hoặc sửa lại file config cũ


Chúc thành công