This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 12 November 2016

[AIO] Microsoft Visual C++ Runtimes


Đây là bộ cài AIO khi cài sẽ cài full phiên bản từ 2005-2015 trong 1 lần cài đặt, bạn sẽ không phải mất công ngồi cài từng bản 1 nữa cũng không phải lo thiếu thư viện khi cài đặt 1 số phần mềm, chi tiết bạn có thể xem tại hình bên trên

Để đơn giản bạn có thể chạy trực tiếp và cài như phần mềm bình thường, hoặc có thể dễ dàng điều chỉnh trạng thái cài đặt qua các dòng lệnh cmd

/y - Passive mode, shows progress bar advancing but requires no user interaction. *All* Runtime packages are installed.
/ai - Quiet mode, no user input required or output shown. *All* Runtime packages are installed.
/ai5 - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2005 package is installed.
/ai8 - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2008 package is installed.
/aiX - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2010 package is installed.
/ai2 - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2012 package is installed.
/ai3 - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2013 package is installed.
/aiV - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* 2015/2017 package is installed.
/aiO - Quiet mode, no user input required or output shown. *Only* VSTOR 2010 package is installed.
/sfxlang: - Set the display language to be used by this program, if possible. Example: /sfxlang:1031
/h | /? - Display this help.

Ví dụ
cd /d D:\VS

Automatically install all packages and display progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /y

Silently install all packages and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /ai

Silently install 2005 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /ai5

Silently install 2008 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /ai8

Silently install 2010 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /aiX

Silently install 2012 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /ai2

Silently install 2013 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /ai3

Silently install 2015/2017 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /aiV

Silently install VSTOR 2010 package and display no progress:
VBCRedist_AIO_x86_x64.exe /aiO

  File: VBCRedist_AIO_x86_x64.exe
CRC-32: dc92c9c1
   MD4: 5383aa41f19c236fc7ac4d45f2567ea7
   MD5: 4ff411566a41fdd998c6cd95efe6c4cd
 SHA-1: aa0d037f55608320b5c28bef5a228569cc316e68

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js