This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 15 November 2016

[20GB] ALL Language Packs for Office 2016 VLSC


Hiểu nôm na thì đây là gói ngôn ngữ thêm vào sau khi bạn đã cài đặt Office vào máy. Gói ngôn ngữ này áp dụng cho các bản Office tải từ kênh VLSC nó gồm 2 loại: gói AIO và Single

Gói AIO có dung lượng khá lớn vì vậy lời khuyên bạn hãy tải gói Single để tiết kiệm thời gian công sức

1. Gói AIO

x64

x86

Full checksum + Info
Spoiler: 
 File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_MultiLang_Disk_2_MLF_X20-42854.ISO
CRC-32: 47678fa3
  MD4: b85d67c03015e308bb8c6d9f295d2141
  MD5: aef6417b0b67536e7a2b81f607ee5265
 SHA-1: f90bc973ff4ab94f9f351114547cd68a505e7161

Disc 2:
Office Language Pack:
Bulgarian, Chinese (PRC), Croatian, Czech, Estonian, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Kazakh, Latvian, Lithuanian, Malay, Malaysia, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Thai, Turkis, Ukrainian, Vietnamese

Project and Visio:
Chinese (PRC), Czech, Greek, Hebrew, Hungarian, Romanian, Slovak, Slovenian, Turkish, Ukrainian

==========================-

 File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_MultiLang_Disk_1_MLF_X20-42853.ISO
CRC-32: 0cd4e568
  MD4: df8afe29a40513e3b72b59c32f4001cb
  MD5: 451f537b6464356e6aa57b874e9fb5df
 SHA-1: 72ff62328bf599d1754bdc4f422b943395e1b16a

Disc 1:
Office Language Pack
Arabic, Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brasil), Russian, Spanish, Swedish

Project and Visio:
Arabic, Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brasil), Russian, Spanish, Swedish

==========================

 File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_MultiLang_Disk_2_MLF_X20-42856.ISO
CRC-32: 3a446174
  MD4: c3ab93b880af803e9c777bdd8d5a7016
  MD5: 5ad30a194e81b297fb7e1c40c7175410
 SHA-1: a6e7df8af81a823a5b6873870268f80236c86cce

Disc 2:
Office Language Pack:
Bulgarian, Chinese (PRC), Croatian, Czech, Estonian, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Kazakh, Latvian, Lithuanian, Malay, Malaysia, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Thai, Turkis, Ukrainian, Vietnamese

Project and Visio:
Chinese (PRC), Czech, Greek, Hebrew, Hungarian, Romanian, Slovak, Slovenian, Turkish, Ukrainian

==========================

 File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_MultiLang_Disk_1_MLF_X20-42855.ISO
CRC-32: 6f4dc173
  MD4: 65b3940916efe61e60c8fd4d2b288464
  MD5: 0e6c108ada4244598cba8feb8be65c99
 SHA-1: a9d31cef8aef85e5d0adaec49628c33bc59181a2

Disc 1:
Office Language Pack
Arabic, Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brasil), Russian, Spanish, Swedish

Project and Visio:
Arabic, Chinese (Traditional), Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brasil), Russian, Spanish, Swedish

2. Gói Single

x64
Download Click here
x86
Download Click here

Full Checksum
Spoiler: 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Arabic_MLF_X20-42383.iso
 CRC-32: af04a04c
  MD4: a7e56d3880318f18c732265e4079df02
  MD5: 694ff9a9e4f23c6ab31f8d2c65ef39f3
 SHA-1: 3ece98764fea458e7a275417f587276a2317b2ba
SHA-256: e091bf8ceda3a17f278a2bcfe4a1e43a3f6ff26c32c61c4b83b794c293e38690
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Brazilian_MLF_X20-42384.iso
 CRC-32: 49ac1481
  MD4: 961296335d079ec52f5b685d42abefca
  MD5: 3da435fe227bf3dae35231da1f29c254
 SHA-1: 487db9b04a43997d774cc15e178672029f1d555f
SHA-256: 964256b309dfc831c83c085989e8969c15cfe2b7ad5294d6ccf0372a12665241
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Bulgarian_MLF_X20-42385.iso
 CRC-32: 7e5adb15
  MD4: df647c9678ba42206218bf5b26bdaf24
  MD5: 612c66de38f57b54fff8d561e43b18af
 SHA-1: 73fc10e21098b93169cae38d9af254734d694897
SHA-256: 2579d2b8b84b807c04704891d6602563196caf16cc0dd3e1ac1174ac06aab2b6
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_ChnSimp_MLF_X20-42386.iso
 CRC-32: 45db4198
  MD4: eaa1917ba01649e49c9cfe998d21b162
  MD5: 81cf2a6073ab6b62900efd4bca6f072b
 SHA-1: c1b732e3056a0800bf6471e541f1654d68c39a75
SHA-256: 4257833d4ee96879a1127266e15da490154d3fd445a3c9ee98a4520fb66e2744
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_ChnTrad_MLF_X20-42387.iso
 CRC-32: 32084c6e
  MD4: b084aead3e5c3984653eb125de285f6d
  MD5: 844e22a2b5b739a7c9e81f447fd9bb8d
 SHA-1: 4ffca935fe2ff059bb7051943d427224ad621a06
SHA-256: 606aa6ecd47b3f0c414a223897d5f3be0e7ff94681ba3005909bf142fc1322db
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Croatian_MLF_X20-42388.iso
 CRC-32: a87a922c
  MD4: 31cee6428c14545c95293087672adb63
  MD5: 2c81fde02942f3bda628bc6d110516b5
 SHA-1: a7cfa768ef0df63b9d48724c44a3c90b2c3d2a90
SHA-256: e729456d5068280a7e5d14ab47a50f35bb0c3f5587d32c0d5586d4298d4345f0
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Czech_MLF_X20-42389.iso
 CRC-32: edbb1499
  MD4: cb37dd159a43fe1461507a2ca2d778ad
  MD5: 3d302467883aa76222c9a6d3abed3c2c
 SHA-1: fc45a0f5f0444ee29850a925e329f43260585bfa
SHA-256: d1aedb14bb22a7d55c84b3c248575a266173152e507d69c3d1010db5c84d9f97
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Danish_MLF_X20-42390.iso
 CRC-32: a18b33de
  MD4: e0ba754ea6bc4968592318d3f3905e7f
  MD5: 702dca3c31a765128a0e9bfd5ab0b9de
 SHA-1: b878eef7cce76a635793c7bab4adae596486568a
SHA-256: c3d8cbd633bb173dbe3bd181ead6ffc895d7be25453f0fb2042b0217f0e9e02a
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Dutch_MLF_X20-42391.iso
 CRC-32: 591543b5
  MD4: 51eb02124477b64973170ab729b352ec
  MD5: cea688b4c708ddb47b515c7dc288d38c
 SHA-1: d352584b63b05f46c5132a728359c60005b0af3d
SHA-256: bc4d8c7a21826427645a862c99a0aae92b32f084a5a1202ced637636054dd9e8
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_English_MLF_X20-42392.iso
 CRC-32: 2439325c
  MD4: b4bd96a5851e6b4190fd53b8a4463e39
  MD5: 845245adc0ad447e4322e2620bf59e20
 SHA-1: ca4e8e21cdfff259e1b977264738a217d63c0c92
SHA-256: ded9a923e6971594af04721a7d9639b43671de0d048adb37a602f9461f8feb4c
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Estonian_MLF_X20-42393.iso
 CRC-32: 9b4724c4
  MD4: 66209835b83a2134a6b557fdcd58714d
  MD5: 8d44d00e4800d02ea2567f2cfd4cd3ec
 SHA-1: 3bdf228ca0d02711bd8e24484e152cb1acb71cbb
SHA-256: 7dd03ce86d1f8b348bb2328bc05f3c1056ba6e618cec9b06ba64515f3e95af0f
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Finnish_MLF_X20-42394.iso
 CRC-32: a4791448
  MD4: b0464b5b9a158cfde17f4add04e79b82
  MD5: cc3167e8b3f6b1aef6089b10ab1ce5fa
 SHA-1: f5f478136f3b8fd696e6a874297a3d3fa8882ebb
SHA-256: 88bbf4eaff978eb20abec9e6300b5b8c42338e08ed707b29a650f9af2b0ea9fe
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_French_MLF_X20-42395.iso
 CRC-32: c1a59a9c
  MD4: 3435c0a7d0aafa5ad55c4c75a91aea3c
  MD5: 2c969e7073abd8504abec1f8f19d890e
 SHA-1: 4b3968cee398bed36c720eb0eba1f7b37e70363a
SHA-256: 5a7c655eb7917f7d0d475562c719280ac57f173cd2d3c014f5f1e23c56c3fcb9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_German_MLF_X20-42396.iso
 CRC-32: afce1005
  MD4: 5566ef109d6b86891237830db6d6c8f7
  MD5: dcf0b47bc7f1815f2852cbfefbb7aa5b
 SHA-1: 65ac31343bbb845b3d10ecb23b59f3634cf36f1c
SHA-256: 381652a46402956cada678e67a959965c73deef3a33d48fa5ddbf47426268184
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Greek_MLF_X20-42397.iso
 CRC-32: ccd37eac
  MD4: c9873dabcd02380eb15d4126f1c00e05
  MD5: ecd4db32a8032049e2b2bbad9012a56b
 SHA-1: 0bdc0e4a2f74a288970e9ca3a281d34519ce9dd5
SHA-256: bc4f5ad86acfe5afc1dab9cc7fe3e36b84763dd2565607c232b649d9ca74c4e7
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Hebrew_MLF_X20-42398.iso
 CRC-32: ede0d508
  MD4: 01899588aadfa9643c765efd676c1104
  MD5: dd68096c3c6fefd0d86c3355f94a586f
 SHA-1: 63cdd2a1cc0fda3fbaecb43882ee63b257001fe9
SHA-256: 9e3dd85f7202ec5056fa3381283123ea3a09a465c3ff0fc34dab6256563d93c9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Hungarian_MLF_X20-42399.iso
 CRC-32: 2a406d03
  MD4: 02bf2c09def1b290825281a447236337
  MD5: 16c180238664d0df86657f8ba58ea512
 SHA-1: bda5c72358ceea435322ad1a97c2ed5e24b395c7
SHA-256: 4b68248cfaefaaa6e2b8082dbe4c4bdf98091b8a1194aa9973f80df3079d0a84
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Indic_MLF_X20-42400.iso
 CRC-32: e403657e
  MD4: 82db4660616e36c35a17bf8a7045a8bc
  MD5: 10a6767861991e804cb6cd5fa9bcb2f6
 SHA-1: 5df64a535813b4aba49e8238dfff2fa9435072fc
SHA-256: 486a8bd0f2eeebf706ff26e3e6aff0070a5e9a05b1c22e0e1ae3a9451d023ad5
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Indonesian_MLF_X20-42401.iso
 CRC-32: f1c8df61
  MD4: 298674ce7ed77f8342987c7d1f00c7d3
  MD5: 17bd711c5f6e2b2704575fc3f75aaa2f
 SHA-1: cb7633412fcab3acaa2b93f6f52c1b056a74924f
SHA-256: b0634aa8a4ff5309bb46909e3b9b037702cf03fc56b53d6d2149800e699702cd
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Italian_MLF_X20-42402.iso
 CRC-32: 8e51cba4
  MD4: bea183730e7543635beb3942c47b6795
  MD5: b159212050bf2a8608e339f81e31dda1
 SHA-1: 636b5afae9f5e4bdc3208bdc4ce719742428b2d3
SHA-256: a55a1a5301e0779f5bd76fb7830d028d221e72dfb3ad97fc14ca7556b28e4ea9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Japanese_MLF_X20-42403.iso
 CRC-32: 98ff1e24
  MD4: 0a880f2804885e768903bedec33b25cd
  MD5: 7ec467174c6cfc5cba83549963418d40
 SHA-1: 6366bf06ea731da471f27196a5f759838caeb29c
SHA-256: c3fde653922e213bbe7695913797b59c2569330894f3a1ce43dd73f86d485329
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Kazakh_MLF_X20-42404.iso
 CRC-32: e189fb96
  MD4: 3850a40cbc0ea45aab250110522cd297
  MD5: a23bcc9b90d72d97e6b92d4eaa8dec43
 SHA-1: 64dc8169b58651cb26af5132d6cfe4bcc57c710a
SHA-256: 9e1040d926aa8a4875f55cb40eef1d92113919e38be3c9b79550ac382d274da4
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Korean_MLF_X20-42405.iso
 CRC-32: 6476fe33
  MD4: e58bd56e1c76e0ce1058392aebe3eefe
  MD5: 39219ce75837960bcbdb80c2bdd143e6
 SHA-1: f367cce7d45cd01b2d069dd34046be4febe81c0f
SHA-256: 2b9796f6e080c8bb6d5127c020ad2a47e7b0c8f6ddaba9d0ac0f17761e8e8125
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Latvian_MLF_X20-42406.iso
 CRC-32: 8196cd33
  MD4: 88d83871bc8a36ef437ec05ef07a1095
  MD5: 424d671c5e9a11ebfee5e9ecc211b34d
 SHA-1: 071e4b1f60e3132696cc923ded01018463ab72ec
SHA-256: 2abb65e357f6393f921d79e3ffb3397ce4e221c695ff168517ca7369e63fed35
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Lithuanian_MLF_X20-42407.iso
 CRC-32: 19eeae3d
  MD4: 194a1cbd3272d5aa424b3e95080d6ff4
  MD5: 866f84ee6385f628f2f2c53a0730c9a2
 SHA-1: 17789d1c1e3773e70525563814cb991d79731140
SHA-256: cbf38e8ffb07e66f972b65013ed955567d8b2b59c30fcf263b44196d5abe442e
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Malay_MLF_X20-42408.iso
 CRC-32: 57099f61
  MD4: e5d06381fb9a0469f7bc8a7864821a1c
  MD5: 55d2c5c0558e59824cce84d6e323e219
 SHA-1: b103e2270bb0a2ab898d506707ba541f5553d4c7
SHA-256: 1167a5abe5fcd37e032e2a1a6abc1b6be1fc5ee75e40dbef95ca8a79e6c787de
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Norwegian_MLF_X20-42409.iso
 CRC-32: 744fde1e
  MD4: 8236614c34d5ddbad9d90f206056d858
  MD5: 5f7c81b19c3b363b81ecde7eeb8748ac
 SHA-1: 12aa3387e08915621cc54467d0c4e9a60d1ca9d2
SHA-256: 010e9591898febd4f1e585816eb2b44c65079966a2d619a94ed6e0ed6864e47d
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Polish_MLF_X20-42410.iso
 CRC-32: d88cb41e
  MD4: a6d715e802b184b0c138d39b2899cd33
  MD5: bb5b2bb6841e766d89b18d2f6822da81
 SHA-1: 6d26eee21ecff8b7f8335bf97b60a1e742948efd
SHA-256: d25dc764c42d17ca9e7f71e6c1ca6c715dec29e953e98bb43d157050ca27dc44
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Portuguese_MLF_X20-42411.iso
 CRC-32: ac67c2d4
  MD4: bbd18ff169868fb9e0c35fa3975f0a1c
  MD5: c9524ae0f21af9c81d49fdeff47a9657
 SHA-1: e9d82b88059f6ca21dce7d94bd08a45858ba2434
SHA-256: c8ffe3e8083800a6822c7f476a247a8d5f12e04d25ce3a01e36b391b4f5209ca
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Romanian_MLF_X20-42412.iso
 CRC-32: 46c1da8e
  MD4: a985c52ff35eb93cc2414e4758cdd129
  MD5: 75505338d8ff7f95ae2138a9d7995bef
 SHA-1: 8aaaf4586e70caccc961077a4a5e0f6e90f9cd1c
SHA-256: c95202645a07593b1e76cb908de06bbe917f4458e1781d2848b65739f7ef07e0
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Russian_MLF_X20-42413.iso
 CRC-32: d6f8d5a7
  MD4: 1920e16d8dab9f61753a101ef77b3131
  MD5: 4b53227722700d112be20ffa803ca7c1
 SHA-1: de991ccc0534d5d740aee45dcaa43b29e4fbeb3d
SHA-256: 1aef5ff7243abf851d767273b951152fc06034691eaafa9909f548e316d8ca02
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Serbian_Latin_MLF_X20-42414.iso
 CRC-32: 082fdaae
  MD4: 939ffb8364f9043b421b529ea3e1b66c
  MD5: 1a0b3dfe6d20761c849d7f1b4a935605
 SHA-1: 83ed968dd034ffe01fcf7d7e807d40f3ae0104e7
SHA-256: 6edcc0b70eafacecb9c6ec961721386e920b68cc1bf5b5e605b5f6186b860a5f
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Slovak_MLF_X20-42415.iso
 CRC-32: e4fbc602
  MD4: f3b0b99d3977b8808eec4bb03063ed52
  MD5: 3795a234d1425166a1dde26a5fc280f4
 SHA-1: 96b9971b1b66de37dbe5ff7a5f37d5767cb6d8a2
SHA-256: 94cef8d290bdd611516e66ca999d27537db4e3453699426be2425b671ebdff73
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Slovenian_MLF_X20-42416.iso
 CRC-32: 239e3c80
  MD4: 3fe8c55aff6efaa71b279339d8eb1e2f
  MD5: cc8fa841634af12171419e2ae8a32704
 SHA-1: 734ff0b304a93cce5f821d8879c04de1c709549d
SHA-256: d80984c74ffd50f6aa7814292826104581c70c0c7430e325dba86c2160f8e251
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Spanish_MLF_X20-42417.iso
 CRC-32: 09e7b421
  MD4: f1d20fec469fda751abfee6a2b22f068
  MD5: 168893c5c41b0e5e97334fdc8a771e87
 SHA-1: 4a3e20a81f50e93c7f4faead9361c6f564420d5a
SHA-256: a16002bba6d0a32c8a6d8344d3f256677896020e1f9ba638f642059fcebe5eec
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Swedish_MLF_X20-42418.iso
 CRC-32: 783e23bf
  MD4: ffa22cbefc1de12b0e73a6d664f11cff
  MD5: 9a9552e982edb1c8c1dd0c5be79611e6
 SHA-1: c5df27ca6d04806195dc9c797e3f9523bd1b6eb8
SHA-256: 7d46696f9ed48204354e9a2268b56038eb5d2b25ebe30ac44e1bd39e91df7dea
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Thai_MLF_X20-42419.iso
 CRC-32: f6c0aef9
  MD4: cbb93ee62afa4b492891c0c8eaca6f34
  MD5: 8c0fa69676ec9249006734dd708826c4
 SHA-1: e36fc6dde1f53c3f472a997d65910bed7f07f6db
SHA-256: d4b6201adc7aaf7469bef758c3ffb0576e7e56b7c5620a720b06f0a4fb613cc2
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Turkish_MLF_X20-42420.iso
 CRC-32: 91181660
  MD4: b481af8789488d86a551bef907bdec2b
  MD5: 4cf24da8995b922835baf99a6396b0e3
 SHA-1: d4dccb830645640643dabe929cf81912dfa57124
SHA-256: 6768a05d558830b38186593f477adc0da5a7a638deb043e2bcdb8b4f72361ff5
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Ukrainian_MLF_X20-42421.iso
 CRC-32: 9932444d
  MD4: aed44d34f8c5c1be61cf2c2bd7fad6ea
  MD5: 99ddc1e59a20edd03027421654c60889
 SHA-1: 940af6149b2deac148903521c83dfce7f34be68c
SHA-256: e79f7be72477716e3daa5d33448eb93b7a0490374b6e0275af1415a5ac44eb76
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42422.iso
 CRC-32: 8de2a78c
  MD4: 80ffb75987224a672dcfc7f06923a251
  MD5: 107d9996faedd25226021b155e312d62
 SHA-1: 19c6af703f1f543bbce2bf948c159614e37de3d0
SHA-256: 413d1c210d0183f944363fe8b41dc636d49495e9910b258383996144cd9fc07a

  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Arabic_MLF_X20-41281.iso
 CRC-32: 42f23dc3
  MD4: 3be8a3fc0082687cb5757ac1dcd11472
  MD5: 80b291096e5d4f9908f51a89e381026e
 SHA-1: 1f082200f315179f82c48fecfc7e57d7cc8e8200
SHA-256: b483b70d3bc59e0fb16ac96f8504803302c576e495d7d6c1737f3e354deb69da
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Brazilian_MLF_X20-41282.iso
 CRC-32: f2e26800
  MD4: b41dc0a40d0f8174bafa13cfa4711913
  MD5: 4ba38475e929ae69b4b530e97ba94ced
 SHA-1: 19c6d1560e6c71f9511d557dee2aea4ef48234b5
SHA-256: 4d0f675efd2d877813e4c3315f276bd2c953c262b25b1a6d2a0eb4bee5a19ceb
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Bulgarian_MLF_X20-41283.iso
 CRC-32: 0cfdcb0b
  MD4: 4b8efb2cdb95d63720df0aa3321eb9a8
  MD5: 564692ef1892a2eca8e8a7d95712c94e
 SHA-1: 915ebdc2feb0b8ed7f48d146511483c057d2e1f8
SHA-256: ec8eca4f6382e597108689c4c76c4de2540751e59dcccb0a689c2163478ff30a
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_ChnSimp_MLF_X20-41284.iso
 CRC-32: a817fe8a
  MD4: 3c4497033b1168a9a64e6ca32896b8a5
  MD5: 5be0443c3aab3befebb023d4818688cb
 SHA-1: f032b96763af4b93b7f4438bcfe9d8b7f9a111eb
SHA-256: 8f03b3ace14b8a83526068a86d1fc4024cb15e11719a3bbc0b34ae67c5a15fb1
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_ChnTrad_MLF_X20-41285.iso
 CRC-32: 46da931f
  MD4: 024bad4978489fbabde1669b3b23c1ee
  MD5: c0e49cb6edec762875e11c698da3cdad
 SHA-1: de9a7178158c47a34884d2a0b002b7c16df8e196
SHA-256: 5fa797a6fe1f1e4f5044b8eb0c43120d1bc2778a4edcab33509778ae2e1272e7
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Croatian_MLF_X20-41286.iso
 CRC-32: cb14aae9
  MD4: e5724d392c0f551318fdb51f271db074
  MD5: 4fc50ba0995ad981e3a91cf20be70353
 SHA-1: 58900ac6ec366b1c5572c2a23fe9041f53ac8704
SHA-256: c3acbe765b8be16056e5fef2e3968664e80937e58ad11e349d558666c5092825
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Czech_MLF_X20-41287.iso
 CRC-32: a80e146a
  MD4: 91daa9641a48794d87b2f46de8744821
  MD5: 25ba9e9bbe0fffc175374c0b173596aa
 SHA-1: 32d2db66aba48de26cb73b7be4c339a325e0073e
SHA-256: d25141205a9f0e9501ae333cc9eb88ffb583b9c68dcf051780d3fd215369e1e4
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Danish_MLF_X20-41288.iso
 CRC-32: 1efe655b
  MD4: 2055101f67d247ebe591d3b69f4f72e3
  MD5: 31cef8314bf9d1f0f83f000d062aaa42
 SHA-1: dc296b63eab1540006f33f1e2f86c364c7880178
SHA-256: f11512dde0aa8d6746bbb6b573d29434da2bf4c9d46635058976bee027d893f2
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Dutch_MLF_X20-41289.iso
 CRC-32: 3991c7e4
  MD4: 11a4f9fc41040319b1ba381ce8b9fb9d
  MD5: e0e58573b2d17a5e513f903e979c518d
 SHA-1: 3f105d24a759113ff5abe6dbc09ef9cde4d6a512
SHA-256: d9c752d972658c3cccd2bc565442080959146360bb35045772caeb1fb5c13a51
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_English_MLF_X20-41290.iso
 CRC-32: 566c2d36
  MD4: f89ba7e7dc8165f4e5d3a95b83be1f4b
  MD5: 6af4d07e64705b956686ea952cb87a83
 SHA-1: bc87f2ad86b0824fa6f1dcb6d77787ee61add10a
SHA-256: bb18d821788cf0d7f1b34cad46f61b73221157f5cfa7018ae4e1160cae8681a1
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Estonian_MLF_X20-41291.iso
 CRC-32: c6630f3a
  MD4: 8248825c83179b8a760e6747a5e6febe
  MD5: 9fa23295438b955ececa7e39038a73cb
 SHA-1: 05a071f13c23dfe48019122c4522f78d011fdc91
SHA-256: 4b66067532574502e2ba2ec7565c19c88728b7257510c6b8f07d30b8663f71a7
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Finnish_MLF_X20-41292.iso
 CRC-32: 30d4c512
  MD4: cf7a645cf714d4f09a04b49d391aca72
  MD5: b196e68c57366717888a9495838a539f
 SHA-1: df5430955a235c4e86b8cced45b2f08638e69c71
SHA-256: 4e3e332ffca2a8328e36601e0a7dc3dc993f384644246074650c3acb431c1f20
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_French_MLF_X20-41293.iso
 CRC-32: b0f41893
  MD4: abe320cb40b27d81dabaa3268bb6e08b
  MD5: 3cad684147e5f1026890bb91640b072a
 SHA-1: d426f87985ae0ee37c1994ca540e3ef5326f0439
SHA-256: 512de2bcad31460711c60c0fcbe4bc23381cbc5634f0a4d403d61f3e92394d33
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_German_MLF_X20-41294.iso
 CRC-32: 93ad09b9
  MD4: f99fb39f190b2557d2d6720b42b1d8c8
  MD5: d48584700f288589d8f8a2b6bf03140a
 SHA-1: 39d4d1df977456d9146fb4fe58fdb891d653fcfb
SHA-256: 793e7b2e5ad3d9d79906ccd8cd67178f1319619d8e5c55d51cf9bcc0ab4e92c9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Greek_MLF_X20-41295.iso
 CRC-32: 1ce58c1f
  MD4: dd61de7fce970d191c3662edc2e89381
  MD5: 7989eeb531e7d61a93bc8301b2a2dd1d
 SHA-1: 973f3ca366a33c516a3531224ba3d4942c93ad98
SHA-256: 45c21b7ff0f5167043e0632c9b8a9d7604f40820a658c35017bc5c816adf16a6
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Hebrew_MLF_X20-41296.iso
 CRC-32: 0ad49bb8
  MD4: cb9d58628c2a6f4d3a81dcf6a5422bff
  MD5: ee5562b60a5256d08eced11c670b0950
 SHA-1: b59271ea6139126b9d761b7256172f88cade315d
SHA-256: 342d8f17f69eb60ee4d383ec08b55c4ab8fd51555fb2ce0e42577cac560bb3ce
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Hungarian_MLF_X20-41297.iso
 CRC-32: 17199143
  MD4: 5192b807a35fa6bac6dda5c038843481
  MD5: 2d9f585e418a3a3d3795d376752b2fc0
 SHA-1: 32a1c3e3e2097acfaadb1e59233ea167a00e1ca4
SHA-256: 050685237c91e26016bc34c0da6671a2044e2197c4ef6acb5bd2d6b7a5f4016c
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Indic_MLF_X20-41298.iso
 CRC-32: 29577aea
  MD4: e2084500c6f6946afd33d710ad473f43
  MD5: 34520efad149cfb4863bcf0cc9b10c52
 SHA-1: 61df60d676f6c4979c06d040e04b7b0c4edce0b8
SHA-256: d4b55c0b661754392a2e2d0bc295efffc9991b06a8b5ca0ffec25a5ffc6cb15c
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Indonesian_MLF_X20-41299.iso
 CRC-32: 90d54e9b
  MD4: 3840e17c22d68d58e4ed0f01e16a81b2
  MD5: c62f758049bc045cc15922e3c8ab3f07
 SHA-1: 1b897fae5583fc9550c8a68204747c3ce70af7d6
SHA-256: 9f7aa7ef8306a7b29a4112cb2ac5e6ef3c3d4b07f9ec5cb62b8a0fa3bf438e32
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Italian_MLF_X20-41300.iso
 CRC-32: 4fd1f347
  MD4: 6f5f87473155686ec4f2c01f59854367
  MD5: 6c5f83f21b6080db5257a5b325aa3e78
 SHA-1: 0a754a31c62222b4985c1ab950b4cb910bcc4842
SHA-256: 40f0d8f5a151b6b8a4f8732ebbc5c76cedc54f6d1bb20be42f1cd29374a89bbe
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Japanese_MLF_X20-41301.iso
 CRC-32: 374a4908
  MD4: b4e76471ccd804b860f48bce4e1127cd
  MD5: 0c73104ccaca9b11e7d902062f044394
 SHA-1: 80f329878c37f5423f48eaf0ab10ab07f0a3aa6d
SHA-256: e29c120eef78465811f30b0227647a57a57728d7f4b8d785119e7544d3ec00a8
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Kazakh_MLF_X20-41302.iso
 CRC-32: 60b2ff10
  MD4: eb9c14fa0bca13b3b3e948b0a4817d79
  MD5: 67dc4ffe6ceea13d61a629209bea8580
 SHA-1: 6813763051399eb2002b7d1bf01b0aa50db08e7f
SHA-256: dd3f40ed9f52a2e50e415a9a2cbadf54f81c440019498919ccdf0f0a6f52ca4f
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Korean_MLF_X20-41303.iso
 CRC-32: 62d742ad
  MD4: 368e77907d47ae42ac1a4dfc821f5e8f
  MD5: 840e4a0d91a37ab98ba24ef6549bc651
 SHA-1: 3d1e063e84f27d50c2224f0f7182adaf7f3f6132
SHA-256: 0fe5ffd3da67eeb53c9f4e0c1c16df21298dcc7a8145a2fdc1a74a3155d21160
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Latvian_MLF_X20-41304.iso
 CRC-32: 9b61829e
  MD4: 8a21a7e4c0e826da6837c45781e0c50b
  MD5: 42bb3c089bf5b5e754cadc78154ac912
 SHA-1: 089f0a0417c7b10a98a93efa9a8cb3825ea3cfbb
SHA-256: 4dd91ec2dbc5ebaf94a4ec2d1ce055ed9cc972c770fc99f362265bd350f9cba1
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Lithuanian_MLF_X20-41305.iso
 CRC-32: 184eb745
  MD4: bd095b3740505b32d69017c494d75f7d
  MD5: 12c31a1cfa7131bdcaa1aef62a9626c0
 SHA-1: c9eebd1ff8eff2e9b80c2c76843c9cbae4660c03
SHA-256: 757dfa508523ed751be0ca96af0734554a1254c606e90b08d7f2dfb5e8b55a0c
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Malay_MLF_X20-41306.iso
 CRC-32: a9456f86
  MD4: 0baaeb727d99b74ec55bdb9be04175d1
  MD5: 1a11ba9f41e42d8956c92c98e0e11d9f
 SHA-1: eb5cffe134ac3dd540402139b91a6ea63b6b32c2
SHA-256: fef812e017f83b41f8e50243566fe343bfd59b6d588b4cd89ba38fad0c486d5f
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Norwegian_MLF_X20-41307.iso
 CRC-32: 45677a21
  MD4: be4a372e9eb941d04c407dcb66507281
  MD5: f3993314efc20b28abdcebb9b8a2041a
 SHA-1: d5e8c0c330ab87bcfbdd286d1d0c6226195c219c
SHA-256: 4070977a04bead2f1a0de8253ea8e0aef8b08603353beeb6575ef70f0389ecf9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Polish_MLF_X20-41308.iso
 CRC-32: 7fef7ab7
  MD4: 65aa0e2f1b0a0dbbd6e831dc5cf0ea28
  MD5: 759204eb8cbbbb8711d66f7e98b7a2b4
 SHA-1: f69c711b8095d42f7e5a429a25d172d5114bba64
SHA-256: 044a769afae4949ca41be4fb3516ec9bde9293c60ffd99e3d079f68b172f7f47
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Portuguese_MLF_X20-41309.iso
 CRC-32: 67901548
  MD4: 67a639b05822338deafc7b74b62cae30
  MD5: 0f0e49513388bbdf5192d8aa7f05bdba
 SHA-1: f3107adcc7b7434dca79f69bb002289af0ba3f94
SHA-256: 797f27fa2b0cd1767a9112b1bcc1acda0fc42b7d211d2a6bb5a5067559aed9fd
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Romanian_MLF_X20-41310.iso
 CRC-32: 6940139a
  MD4: 9975aaaae277cded17461ecca8c5b21f
  MD5: 6f4351b975a7e272fbd672490fb324ba
 SHA-1: c041e16f2461904b61f5bd81e4e05edd4aca6fcb
SHA-256: ab3d2a4f236f4d96e4c51ccf4166b6898849c5592fd81cb993bdaef0a0125136
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Russian_MLF_X20-41311.iso
 CRC-32: 8e8aad2c
  MD4: b0f85fb0994f89d7ca470d2cba92056d
  MD5: d1fe1c267673a12d69cba7e64cdcb35f
 SHA-1: 6fb15a40d6fecad67793ba792b7714bda2b868e1
SHA-256: b2fb18f88402cefaf97b89ca00c8f6c0920bb3b808280117096640ceb30c9199
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Serbian_Latin_MLF_X20-41312.iso
 CRC-32: 0e978d73
  MD4: 6c6cc7558fae62696e8edbb783a4cd64
  MD5: e67fc83a16e5d05fabc1f60ca275c6e7
 SHA-1: 952a8173dac5943e3108a4224f244903f28ffe88
SHA-256: 662f9b4d0a5598c6f9bd0e56480444ce0c52fecd431ba6f4f4b029ac3db094d0
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Slovak_MLF_X20-41313.iso
 CRC-32: 106b991f
  MD4: 34190810b90e7151da49f4caac03c3a7
  MD5: 71e102cef63d01bfdba3986c59c83712
 SHA-1: a10ed2b6ff7beccba0c35dd35a208823b8b0d650
SHA-256: 38cc01baf563e1102c7398ede435b19f281f40d2b9e7d07c1bafbe3e86a026c9
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Slovenian_MLF_X20-41314.iso
 CRC-32: 3593b8d4
  MD4: 55287acc9127cc6ff0c4c53f5994e9e6
  MD5: d8597e7b70c4ace824939c3392bec74c
 SHA-1: 2e354bb468babd9fe1ecb34ef6250e41dc06d23b
SHA-256: 9f98373bb19c05042233f9f4b54c4068347aa8424cbd882437987de3d79f40fe
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Spanish_MLF_X20-41315.iso
 CRC-32: 1a886564
  MD4: 3c3cb4d4e99b707f17fdcdf4ee784cd1
  MD5: d750d2225a5b8041b6d1531ec1f343d3
 SHA-1: 52c78e874fab0a61f554a34dd5b745fa057bba3a
SHA-256: df6a97d337c4d03e6552d83f1e72a5d5c0eabdc6090984fecc94b38de4f35701
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Swedish_MLF_X20-41316.iso
 CRC-32: 96d7d7ae
  MD4: 09cf5cebc40903d5f6cdc17e213a737f
  MD5: 471f1cd308c3749dee4eba98a267a9b4
 SHA-1: cab664b9faeca25d80738193379240dc29c9423d
SHA-256: 99631c825ef1ef06d1c381b3cc7c5bbbe613ec4eb855dc30ef0f11806a10f544
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Thai_MLF_X20-41317.iso
 CRC-32: 58f7b2df
  MD4: f2af32871ed83b96071b0aadd17c6369
  MD5: f9a2abd22e9fc5dbc1bb83eed36df5ae
 SHA-1: 3f3bc45bdeba0cfc4cc0e8d65f7e861ea50031bb
SHA-256: 25f110ce9d99ca878dc6db2b6b0cd7e3c3063e3e96315ee9a54a7c81075da212
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Turkish_MLF_X20-41318.iso
 CRC-32: 85efaed7
  MD4: 16218a99bc7f49e89038a1e96526de15
  MD5: b699866d5f069e5edc05ce2353cb2634
 SHA-1: 686a432be4d15f9b52f58c5a6e487b7c395ece86
SHA-256: db3d8fe02732e638930ddb21965c84bcc0e869621a3052140d334863ea813247
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Ukrainian_MLF_X20-41319.iso
 CRC-32: dad26e9f
  MD4: 454d5f23493b109acfe09bb11dc73356
  MD5: e28436154a98743a970fec13d22599ee
 SHA-1: 605404dfdc127e0f798c6d5342b973631879640d
SHA-256: c73ec9743da1125a93174d282b2f7a32fed2b2053da5bb4cc0ad23010e0d55fd
 
  File: SW_DVD5_Office_Multi_Lang_Pack_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41320.iso
 CRC-32: 4c42722d
  MD4: 8274ec1f07fa7a3c3626e514ac053978
  MD5: a7b5af72512f6b5f4fbb7f7fda2dc33d
 SHA-1: 1a06f0f3142e984882997fe391e2024920201b7c
SHA-256: d0d5e473f63761b108a4926fb3674726ad1adb2f1169f616bc40d58b8f85c731

3. Gói LIP

Sau khi tải bạn tiến hành cài đặt bình thường và chỉnh 1 chút trong phần setting là được, gói này áp dụng cho tất cả các app của bộ office như word, excel , visio , project ...nếu apps đó được hỗ trợ ngôn ngữ

Với bộ Retail bạn tiến hành tải gói ngôn ngữ cài đặt online tại đây nhé

Chúc thành công
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js